Pågående dialog

Detaljplan för del av Kungsängen 37:4

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är på samråd från 8 januari till och med 18 februari 2020. Syftet med planläggning är att möjliggöra en utvidgning av reningsverkets funktioner med anläggningar för bland annat rening av mikroföroreningar såsom läkemedel, högflödesrening och luktreduktion med mera.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger i den sydvästra delen av fastigheten Kungsängen 37:4. Delar av planområdet ligger inom det befintliga reningsverket och delar av  planområdet ligger utanför. En av ytorna utanför reningsverkets avgränsning har fram till 2018 använts för båtuppställning.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se.