Avslutad dialog

Detaljplan för Bussterminal vid Uppsala C - ändring av detaljplan

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

12 oktober 2018, 00:00 till

2 november 2018, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är på granskning från 12 oktober till och med 2 november 2018. Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra överbyggnad av kvarteret Friggs innergård genom att den högsta tillåtna nockhöjden ökas.

Beskrivning

Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra överbyggnad av kvarteret Friggs innergård genom att den högsta tillåtna nockhöjden ökas. Planändringen syftar även till att ge planstöd för tillkommande teknikutrymmen och solcellspaneler på stadshusets tak. Kommunens avsikt med planläggningen är dessutom att säkerställa att förändringar i kvarterets bebyggelse genomförs med hög arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till viktiga siktlinjer och den känsliga stadsbilden i innerstaden.

Planområdet ligger inom centrala Uppsala och omfattar cirka 28 000 kvadratmeter. Den del som berörs av ändringen är cirka 3 500 kvadratmeter och ligger inom planområdets norra del.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se