Avslutad dialog

Detaljplan för Årsta torg - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

15 december 2017, 09:00 till

19 januari 2018, 23:59

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, kommersiell och offentlig service och att skapa ett nytt torg. Torget planeras utgöra den mest centrala platsen i Östra Sala backe och utgöra en handels- och mötesplats i den nya stadsstrukturen som växer fram.

Beskrivning

Området ska fungera som ett lokalt centrum för hela Östra Sala backe och de befintliga områdena Sala backe och Årsta. Det nuvarande centrumet byggs till och förlängs västerut för att möta Fyrislundsgatan och ansluta till den planerade bebyggelsen på det tidigare kraftledningsstråket. Utvecklingen av Östra Sala backe ska ske med människan i centrum och med ett starkt fokus på långsiktig social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.