Omsorgsnämndens arbetsutskott

Omsorgsnämndens arbetsutskott är ett utskott under omsorgsförvaltningen. De ansvarar enligt delegation för att föra nämndens talan och avge yttrande i tillsynsärenden och klagomålsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO). Utskottet beslutar också om yttranden i detaljplaneärenden som följer av program eller översiktsplaner.

Förtroendevalda i Omsorgsnämndens arbetsutskott

Omsorgsnämndens arbetsutskott har 5 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala