Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Omsorgsnämndens arbetsutskott är ett utskott under omsorgsförvaltningen. Utskottet ansvarar enligt delegation för att föra nämndens talan och avge yttrande i tillsynsärenden och klagomålsärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) eller Diskrimineringsombudsmannen (DO). Utskottet beslutar också om yttranden i detaljplaneärenden som följer av program eller översiktsplaner.

Förtroendevalda i Omsorgsnämndens arbetsutskott

Omsorgsnämndens arbetsutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala