Ärende

3.1 Delårsbokslut och helårsprognos per april 2016