Ärende

Delegation till fastighetschefen att teckna avtal för hyresgästanpassning