Yttrande

Yttrande över remiss delbetänkande Detaljplanekravet