Ärende

Ärende om ny delegationsordning för kommunstyrelsen