Ärende

Ärende om ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat