Interpellation/fråga

Svar på interpellation av Stefan Hanna (C) om heltid som norm