Interpellation/fråga

Interpellation av Stefan Hanna (C) om heltid som norm