Interpellation/fråga

Interpellation av Jonas Segersam (KD) om journaler