Interpellation/fråga

interpellation av Mohamad Hassan (L) om upphandlingar av ramavtal