Interpellation/fråga

18 Interpellation av Stefan Hanna (C) om framkomlighet för utryckningsfordon