Interpellation/fråga

Svar på interpellation om förhyrning av lokaler