Motion

181. Interpellation av Mohamad Hassan (L) om förhyrning av lokaler