Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Fyrislund 6:6, Rapsgatan 7

Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till förskola, förlängning fr.o.m. 2018-12-01 t.o.m. 2023-10-31 (Dnr. 2017-003568).

Luthagen 29:13, Dalgatan 6

Bygglov för fasadändring och anmälan för ändrad planlösning på förskola samt tillbyggnad av skärmtak. Avvikelsen avser tillbyggnad av skärmtak närmare gräns än 4,5 meter (Dnr. 2017-003674).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Häggeby 2:7, Nybyvägen 8

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad (Dnr. 2017-003858).

Vittulsberg 6:2, Vittulsberg 9

Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus (Dnr. 2017-002471).

Vittulsberg 6:2, Vittulsberg 13

Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus (Dnr. 2017-002472).

 

Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 9 februari 2018 till Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12, Uppsala.