Kungörelser

Detaljplan för Gunsta 1:2 m.fl. har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 31 maj 2018 att anta förslag till detaljplan för:

  • Gunsta 1:2 med flera (diarienummer 2012-020051)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2018-06-29.
Detaljplanen finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering
Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14
kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid mark- och
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann
laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den
tiden får talan väckas senare.
Uppsala 9 juli 2018
Plan- och byggnadsnämnden