Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Våld mot personer med funktionsnedsättning

Kommunens medarbetare som möter personer med funktionsnedsättning i olika verksamheter har en rutin för att upptäcka våld i nära relationer. Det finns olika stödinsatser som våldsutsatta personer kan ta del av. Kommunen har även specialutbildade våldsombud.

Risken för våld ökar med en funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning är en nedsättning av en fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Den kan uppstå av en sjukdom eller annat tillstånd. Den kan även bero på en medfödd skada eller en skada som personen fått. Funktionsnedsättningen kan vara bestående eller gå över med tiden.

Risken för beroende och utsatthet ökar med en funktionsnedsättning. Ju mer omfattande funktionsnedsättningen är, desto större blir personens beroende.

Olika former av våld

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt och sexuellt. Våldet kan även riktas mot funktionsnedsättningen.

Våldet kan handla om att

  • personen blir hindrad från att få tillgång till medicin och mat
  • personen blir utsatt för kränkningar som anspelar på funktionsnedsättningen
  • en rullstolsburen person inte får tillgång till sin rullstol
  • en synskadad person blir utsatt för att förövaren möblerar om i hemmet.

Det kan vara en anhörig som är förövare, men även vårdpersonal, färdtjänstchaufför eller andra vårdtagare.

Rutin för att upptäcka våld i nära relationer

Uppsala kommun arbetar på flera sätt för att undvika att personer med funktionsnedsättning blir utsatta för våld och för att ge rätt hjälp om det händer.

Medarbetare som möter personer med funktionsnedsättning i kommunens verksamheter har en rutin för att upptäcka våld i nära relationer. Rutinen är ett stöd för att kunna ställa frågor, upptäcka och hänvisa till rätt instans.

Rutinen ger medarbetare vägledning, till exempel kring hur de ställer frågor om våldsutsatthet och att de ska ställa öppna och tydliga frågor.

Stödinsatser ger bättre levnadsvillkor

Handläggare inom kommunen har god kunskap kring att fatta beslut om olika insatser för våldsutsatta personer med funktionsnedsättning. Handläggarna har även kompetens inom området våld i nära relationer.

Stödinsatserna kan handla om allt från stödsamtal till skyddat boende. I Uppsala kommun finns till exempel Nexus som är en stödverksamhet för den som blir utsatt för hot eller våld av en partner eller före detta partner, av släktingar eller någon annan närstående. Nexus tillhör Uppsala kommuns socialtjänst. Det innebär att de har möjlighet att fatta beslut om individuellt anpassat stöd. 

Exempel på stöd och hjälp som Nexus ger

  • praktiskt stöd vid kontakt med sjuk­vård, socialtjänst, polis eller vid rättegångar
  • samtal för att hjälpa den som blir utsatt för våld att själv bestämma om hen ska lämna relationen eller om det finns andra lösningar
  • hjälp med säkerhetstänk, hot- och riskbedömningar
  • information om våld och vilka konsekvenser det kan få för den som blir utsatt
  • krissamtal.

Våldsombud sprider kunskap i kommunens verksamheter

Personal som möter våldsutsatta personer måste ha rätt kompetens för att den som är utsatt ska få bästa möjliga stöd och skydd. Därför arbetar specialutbildade våldsombud inom flera av Uppsala kommuns verksamheter.

Våldsombuden fungerar som stöd till kollegor. De har god kunskap om att upptäcka, skydda och agera vid misstanke om att en funktionsnedsatt person blir utsatt för våld. Det finns ungefär 100 våldsombud i kommunen.

Brukarombud med kunskap om funktionsnedsättning och våld i nära relationer

Kommunen har ett brukarombud som arbetar för att stärka inflytande, delaktighet och egenmakt för alla Uppsalabor som har en funktionsnedsättning.

Brukarombudet arbetar bland annat med att följa upp kommunens strategiska arbete för personer som har en funktionsnedsättning. Arbetet sker i nära samarbete med brukar- och intresseorganisationer.

Brukarombudet är även våldsombud och har därmed god kunskap om funktionsnedsättning och våld i nära relationer.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation

Om du är utsatt för hot och våld av den person du lever med eller av någon annan person som står dig nära, kan du få stöd, hjälp och skydd av socialtjänsten och andra samhällsaktörer.

Vi som jobbar med personer som blivit utsatta för våld vet att vem som helst kan drabbas. Vi erbjuder information och stöd och är måna om att du alltid ska bli bemött med respekt och empati.

All personal inom offentliga verksamheter har tystnadsplikt.

Stöd för dig som är utsatt för hot och våld i en nära relation