Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tillsyn av hissar och andra motordrivna anordningar

Ägare av hissar och andra motordrivna anordningar har ett ansvar att se till dessa sköts om och besiktigas. Kommunen har ansvar för att göra tillsyn på dessa och se till att ägaren gör eventuella åtgärder så att anordningarna är säkra för de som använder dem. Motordrivna anordningar kan förutom hissar vara exempelvis rulltrappor, grindar och portar.

Ägarens ansvar

Ägaren ansvarar för att den motordrivna anordningen

 • sköts regelbundet enligt tillverkarens anvisningar
 • besiktigas enligt föreskrivet intervall.

Speciellt godkända företag, så kallade ackrediterade kontrollorgan utför besiktningarna. Kontrollorganens uppgift är att se till att hissar och motordrivna anordningar uppfyller alla hälso- och säkerhetskrav.

Besiktning av hissar

 • Besiktningen ska göras av ett fristående besiktningsföretag som ackrediterats för uppgiften.
 • Besiktningsföretaget upprättar ett besiktningsprotokoll som skickas till ägaren för eventuella åtgärder.
 • Om besiktningen visar allvarliga brister skickar besiktningsföretaget även ett exemplar av besiktningsprotokollet till plan- och byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet.

Besiktningsprotokollet ska lämnas in

Ägaren ska skicka in protokollet från besiktningen till tillsynsenheten som är en del av stadsbyggnadsförvaltningen på kommunen. Det går också bra att lämna det till kommunens Kontaktcenter, se kontaktuppgifter nedan.

Läs mer om Boverkets föreskrifter om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Kommunen har tillsynsansvar

Kommunen bevakar att

 • ägaren har låtit besiktiga hissen eller den motordrivna anordningen
 • ägaren har åtgärdat eventuella brister.

En anordning får ett automatiskt förbud att användas om

 • anordningen inte har blivit godkänd vid en besiktning och därmed har brister som kan innebära en omedelbar risk för hälsa och säkerhet
 • anordningen inte har kontrollerats i rätt tid av ägaren.

Vid förbud ansvarar ägaren för att se till att anordningen inte används förrän bristerna är åtgärdade. Ägaren ansvarar också för att skicka in protokoll från ombesiktningen till plan- och byggnadsnämnden.

Vad händer om hissen används trots förbud?

Plan- och byggnadsnämnden kan besluta att ta ut en straffavgift, så kallad byggsanktionsavgift, eller kräva att ägaren får betala ett vite om felet inte åtgärdas inom en viss tid.

Åtgärder vid olycka eller olyckstillbud

Om det händer en olycka eller ett olyckstillbud när en motordriven anordning används ska ägaren

 • se till att vidta nödvändiga skyddsåtgärder
 • se till att anordningen inte används innan bristen är avhjälpt
 • rapportera olyckan eller tillbudet omedelbart till kommunens plan- och byggnadsnämnd.

Tillgänglighet vid fel

Hissar ska åtgärdas vid fel för att en befintlig byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Läs mer på Boverket om när det krävs att en hiss är tillgänglig