Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling så att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) mäter löpande kommunernas service i myndighetsärenden och företagsklimat. I den senaste nöjd kund index-mätningen (NKI) 2022 hade nöjdheten hos företagen sjunkit från 73 till 69. Kristin Svensson, avdelningschef hälsoskydd, Uppsala kommun, tycker att NKI-resultatet är på en alltför övergripande nivå för att fungera som ett ordentligt underlag för verksamhetsutveckling men att det ger en bra fingervisning.

– Vi ska bidra till sund konkurrens och långsiktigt hållbara företag och behöver komplettera NKI-resultatet för att få det underlag vi behöver. Jag tror på att använda det personliga mötet vid ett tillsynsbesök för att fånga upp verksamhetens medskick för vad de ser att vi kan göra bättre, säger Kristin Svensson, avdelningschef hälsoskydd, Uppsala kommun.

Kristin Svensson

Kristin Svensson avdelningschef hälsoskydd, Uppsala kommun.
Foto: Göran Ekeberg, Add Light AB

Kommunikation och bemötande

Under de senaste åren har bland annat djupintervjuer med företagare och workshops om kommunikation och bemötande legat till grund för verksamhetsutveckling.

– Just nu pågår kvalitetsarbete där vi ser över rutiner för hur vi arbetar. Vi har även ständigt en pågående diskussion om prioriteringar om var och hur vi gör mest nytta med tillsynen, säger Kristin Svensson.

På en träff med ett 30-tal gräventreprenörer diskuterades till exempel ärendeprocessen och samarbetet inför tillstånd för enskilt avlopp.

– Fokus var hur vi kan arbeta tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade. Efter önskemål som framfördes på träffen har vi nu en ny e-tjänst på plats som gör det lättare för entreprenörer att lämna in foton efter anläggandet och rapporter, säger Kristin Svensson.

Ett nytt ärendehanteringssystem gör det även möjligt att koppla på flera nya e-tjänster.

– Det finns en förväntan hos företagen på digitala processer vilket är en helt rimlig förväntan och det är roligt att kunna möta den, säger Kristin Svensson.

Hälsosam och god livsmiljö

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för flera olika lagstiftningar och jobbar framför allt utifrån miljöbalken men också utifrån till exempel strålskyddslagen. Det övergripande målet handlar om att främja en hållbar utveckling och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. För att lyckas har förvaltningen tre avdelningar som arbetar med tillsyn och prövning.

En viktig del av arbetet går ut på att skydda Uppsalas miljö och genom tillsyn minska utsläpp till luft, mark och vatten. Exempel på några tillsynsområden är förorenad mark, fordonsservice, förbränningsanläggningar, bioteknisk industri, avfall och deponier, täktverksamheter och jordbruk.

–  När det kommer till arbetet med att skydda människors hälsa gör vi till exempel tillsyn på skolor, förskolor och fritidshem, vårdboenden och andra vårdlokaler, bostäder, idrottsanläggningar, gym, och lokaler för hygienisk behandling som till exempel tatuering och fotvård, säger Kristin Svensson.

Ett av uppdragen är att minska övergödningen och skydda vårt dricksvatten genom tillsyn av avlopp. Varje år utfärdar förvaltningen cirka 400–500 tillstånd för nya avloppsanläggningar och gör tillsyn av cirka 500 befintliga avloppsanläggningar.

Förebyggande arbete

En stor del av arbetet innebär att arbeta förebyggande med information och råd till Uppsalaföretagen.  

– Vi vill att tillsynen ska vara en hjälp till att utveckla verksamheterna och jag som chef har en viktig roll i att se till att jag och mina medarbetare har med oss företagarnas perspektiv i vårt dagliga arbete, säger Kristin Svensson.

Inför en inbokad inspektion hos ett företag skickar miljöförvaltningen ut en checklista.

– Det ger bra förutsättningar för företaget att förbereda sig utifrån de saker vi kommer att titta på och fråga om, säger Kristin Svensson.

Karin Bondestam, verksamhetschef Villa Hovstallet, Vardaga, uppskattar hjälpen:

– Jag upplevde tillsynen som trevlig och lärorik. Då jag varit verksamhetschef i bara två år så är det mycket att lära sig och bli insatt i. Tillsynen gjorde att jag fick möjlighet att förbättra rutiner för att skapa en bättre miljö på boendet.

Birgitta Azizsson, hotelldirektör Best Western Hotel Svava har också erfarenhet av miljöförvaltningens tillsyn:

– Tillsynen var mycket professionell. Jag fick information i god tid och jag fick möjlighet att sätta mig in i tillsynen. Inspektören informerade om regelverket och var väldigt trevlig och professionell. Mycket bra.

Bra kommunikation

Kristin betonar vikten av bra och välfungerande kommunikation för att lyckas med bra service till företagen:

– Vi utbildar oss i klarspråk, förbättrar kontinuerligt informationen på webben och arbetar för att våra beslut och rapporter ska vara så tydliga och lättförståeliga som möjligt. Vi har till exempel förtydligat kartunderlag i beslut för spridning av bekämpningsmedel så att det blir tydligare för den som får beslutet vilket område det gäller.

Enkel och snabb kommunikation uppskattas av företagen och lyfts fram av Dalby Maskin AB som en styrka hos förvaltningen.

– Vi upplever att miljöförvaltningen vid Uppsala kommun sköter tillsynen professionellt, serviceinriktat och snabbt. Vi uppskattar särskilt den enkla och snabba kommunikationen.

Kristin lyfter även vikten av noggrann rekrytering:
– Jag söker efter personer som är intresserade av så väl sakfrågorna som kommunikation och det mänskliga mötet. Det är en viktig kombination. Jag skriver redan i platsannonsen att du förväntas kunna bygga goda kontakter med invånare och företagare.   

Efterfrågar enhetlig tillsyn

Tack vare den nära kontakten med företagen känner medarbetarna till vad som är viktigt för företagen. Sedan två år tillbaka finns dessutom den första nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken som ska bidra till en effektiv och likvärdig tillsyn.

– Företagarna efterfrågar en enhetlig tillsyn oberoende på kommun och samverkan mellan kommunerna är därmed viktigt. Från 1 januari 2024 ingår samtliga kommuner i ett samverkansprojekt med Dalarnas län, Uppsala län, Västmanlands län, fem kommuner i Gävleborgs län samt länsstyrelserna i Dalarnas län, Uppsala län, Gävleborgs län och Västmanlands som bidrar till det, säger Kristin.  

Artikelserie under våren

Det här är artikel sex i en artikelserie om arbetet som görs inom olika områden för ett bättre företagsklimat i Uppsala. Under våren 2024 fördjupar vi oss i sex myndighetsområden för att ge dig en inblick i hur arbetet kontinuerligt utvecklas: bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Jag vill se samtliga artikar som finns i serien om arbetet för ett bättre företagsklimat (uppsala.se)