Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med samverkan inom området psykisk hälsa

Psykisk hälsa påverkar och påverkas av samhällets alla delar. Därför måste lösningar vara breda och genomföras i samarbete mellan många aktörer, som kommunen, regionen, föreningar och organisationer.

Samverkan mellan länets kommuner och Region Uppsala

Det är kommunerna och regionerna som ansvarar för vård och omsorg vid psykisk ohälsa. I Uppsala län samverkar länets åtta kommuner, inklusive Uppsala kommun, och Region Uppsala kring hälsa, stöd, vård och omsorg.

Närvårdssamverkan

Uppsala läns invånare ska ha nära till vård och omsorg vid psykisk ohälsa, både geografiskt och tidsmässigt. Närvårdssamverkan är ett sätt att koppla ihop resurser som exempelvis pengar, utrustning och personal mellan kommunerna i länet och Region Uppsala för att tillsammans ge bättre vård, omsorg och stöd. Lokala och regionala behov, nationella satsningar och politiska mål styr arbetet.

HSVO (hälsa, stöd, vård och omsorg) är forumet där Uppsala kommun tillsammans med länets andra kommuner och Region Uppsala hanterar gemensamma frågor inom vård och omsorg. Både politiker och utsedda tjänstepersoner är med i HSVO. Det finns även ett HSVO Uppsala där endast vår kommun samverkar med Region Uppsala i frågor som rör Uppsala kommun.

Strategi för närvårdssamverkan 2021–2023 är en överenskommelse mellan kommunerna i Uppsala län och Region Uppsala. I strategin finns mål och fokusområden för den gemensamma utvecklingen. Insatser för psykisk hälsa är ett prioriterat område.

Läs Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023

Vård i samverkan (ViS)

Det finns gemensamma överenskommelser, rutiner och riktlinjer (ViS-dokument) som länets kommuner och Region Uppsala använder. De lokala dokumenten rör särskilt Uppsala kommuns samverkan med Region Uppsala och handlar bland annat om arbetet med riskbruk, missbruk och beroende, riktlinje för placerade barns skolgång och hälsa.

Läs mer om lokalt fastställda dokument för vård i samverkan

Effektiv och nära vård

För att bättre motsvara invånarnas behov utvecklas vården och omsorgen i samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner. Samverkan går bland annat ut på att ha en gemensam målbild för hur utvecklingen ska se ut. Det finns ett utvecklingsprogram, med namnet Effektiv och nära vård 2030 där fokus ligger på att vård och omsorg ska finnas nära och utgå från invånarnas behov.

Läs mer om Effektiv och nära vård 2030 på Region Uppsalas webbplats .

I Gottsunda finns en hälsosamordnare på vårdcentralen som arbetar med uppsökande hälsofrämjande insatser för grupper i befolkningen. De hälsofrämjande insatserna innebär stöd till invånare vid livsstilsrelaterade problem. Det kan gälla olika sorters insatser inom fysisk aktivitet, riskbruk av alkohol, tobak, matvanor, stress och sömnvanor. Arbetet utförs i nära samarbete med kommunerna och även med andra lokala aktörer som ideella föreningar och näringsliv med mera.

Förstärkt geografiskt hälsouppdrag på Region Uppsalas webbplats

Kunskapsstyrning

Kunskapsstyrning är ett viktigt gemensamt område för länets kommuner och Region Uppsala. Kunskapsstyrning är att ta fram, sprida och använda den bästa möjliga kunskapen inom hälso- och sjukvården och omsorgen i Uppsala. Uppsala kommun ingår i lokala programområden inom kunskapsstyrning för psykisk hälsa och för barn och ungdomars hälsa.

Läs mer om kunskapsstyrning på Region Uppsalas webbplats

Forskning och utveckling - socialtjänst

Region Uppsala och länets kommuner äger gemensamt forsknings- och utvecklingsenheten FoU Socialtjänst. FoU Socialtjänst arbetar för att kommunerna och regionen använder metoder som är baserade på forskning och bevisade effekter. Bland annat arbetar de med:

  • kunskapsspridning, utbildning och erfarenhetsutbyten
  • stöd till verksamhetsutveckling
  • kunskapsstöd och forskning
  • samverkan mellan universitet och praktisk verksamhet.

Forskning och utveckling - socialtjänst på Region Uppsalas webbplats

Samverkan med civilsamhället

Uppsala kommun samverkar med föreningar och organisationer, bland annat genom föreningsbidrag och idéburna offentliga partnerskap (IOP). IOP är ett utvecklat samarbete mellan en kommun och en förening eller organisation som styrs av ett gemensamt avtal där båda satsar resurser, som tid och pengar, i samarbetet.

Föreningarna och organisationerna i Uppsala bidrar bland annat till att främja fysisk aktivitet, volontärskap och social gemenskap, som alla är hälsofrämjande. Några exempel är pågående samarbeten med RF-SISU, Upplandsstiftelsen, RFSL Uppsala och Barnombudet i Uppsala län.