Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Medborgarundersökningar

Kommunen genomför olika undersökningar som riktar sig till dig som bor och verkar i Uppsala. Dina synpunkter på verksamheten är viktiga för oss i vårt förbättringsarbete. Undersökningarna kan göras av oss själva, eller i samarbete med till exempel SCB (Statistiska centralbyrån).

Vårt mål:

Vi vill ta hjälp av dig som är medborgare i Uppsala kommun för att få reda på vad som är bra och vad som kan bli bättre i vår kommun.

SCB:s Medborgarundersökning

Uppsala kommun deltar i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning vartannat år. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Det är fritt för kommunerna att delta eller att avstå från att medverka i undersökningen.

Medborgarundersökningen 2021

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande  områden:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende

Enkäten går ut till 3 200 slumpvis utvalda kommuninvånare 18 år och äldre. Urvalet görs från befolkningsregistret. Enkäten kan besvaras antingen i en pappersenkät eller på webben. Det var 1254 kommuninvånare som valde att svara, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 39 procent.

Resultaten från undersökningen redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ. För frågor där man ska tycka till om nivån av hur bra eller dåligt något är redovisas svaren även i andelen positiva och andelen negativa svar. Varje kommun får en egen excel-fil som redovisar invånarnas uppfattning om kommunen och dess verksamheter. I tabeller redovisas svarsfördelning för enkätens olika frågor efter kön, ålder, utbildningsnivå, födelseland, var i kommunen man bor, boendetid i kommunen, inkomst, erfarenheter från olika områden och hälsa. Tabellerna innehåller också antal svar per fråga och redovisningsgrupp.

Sammanfattning resultat 2021

Överlag är de som svarat på undersökningen nöjda med kommunen som helhet. En klar majoritet anser att Uppsala kommun är en bra plats att bo och leva på. På frågan om man skulle rekommendera andra att flytta till kommunen så ligger Uppsala bland de 25 % av kommunerna med högst resultat. Totalt sett är en hög andel av de som svarat nöjda med hur kommunen sköter sina olika verksamheter.

Arbets- och utbildningsmöjligheter och boende
På frågorna som rör lokala arbets- och utbildningsmöjligheter ligger kommunen i den grupp som har högst resultat i landet men när det gäller frågor som rör boende och boendemiljö är resultatet lägre och Uppsala hamnar bland de 25 % av kommunerna med lägst resultat på nästan hälften av frågorna. Kvinnor i Uppsala anser att begränsande av trafiken är viktigt för boendemiljön medan män inte tycker att det är lika viktigt.

Samhällsservice och kommunikation
Medborgarnas nöjdhet rörande samhällsservice och kommunikation är högt och ofta bland de högsta i landet men man är mindre nöjd med möjligheterna att enkelt kunna transportera sig med bil och med utbudet av pendlarparkering. 90 % av de som svarat är nöjda med utbudet av gång- och cykelvägar. 63 % anser att få svar på frågor till kommunen fungerar bra vilket är lägre än riksgenomsnittet. De som svarat är mycket nöjda med kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter och Uppsala hamnar i gruppen med högst resultat i landet.

Kultur, idrott och friluftsliv
Uppsalaborna är bland de mest nöjda i landet avseende frågor som rör kultur, idrott och friluftsliv förutom när det gäller det digitala utbudet av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek där man är mindre nöjd än riket.

Offentlig miljö
När det gäller frågor som rör underhåll av den offentliga miljön tillhör de som svarat den grupp i landet som är mest nöjda.

Trygghet
När det gäller trygghet så ligger Uppsala kommun bland de 25 % av kommunerna med lägst resultat i en tredjedel av frågorna. Men frågor som rör polisnärvaro, oro för inbrott och störande trafik ligger vi i gruppen som har högs andel positiva svar. Inom området trygghet ser vi även de största könsskillnaderna där kvinnor är upplever sig vara något mindre trygga jämfört med män.

Vuxenutbildning
När det gäller vuxenutbildningen så har Uppsala kommun bland de 25 % av kommunerna med högst resultat. När det gäller äldreomsorgen ligger Uppsala kommun bland de 25 % av kommunerna med lägst resultat.

Resultatredovisning som excel-fil

SCB gör inte längre sammanställningen av rapporterna som pdf-filer. Rapporterna levereras som excel-filer, som i vissa fall inte uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om innehållet i rapporten inte är tillgängligt för dig kan du kontakta statistik@uppsala.se för att få hjälp.

Läs hela resultatredovisningen (XLSX, 976 KB)

Jämförelse med tidigare år:
Under 2021 omarbetade SCB medborgarundersökningen. Frågorna gjordes om och svarsskalorna ändrades från siffror till ord som går att gruppera i negativ och positiv, till exempel ”Mycket dåligt” och ”Mycket bra”. Det medför att 2021 års undersökning inte är jämförbar med tidigare års undersökningar. Nämnas bör också att NKI-modellen som tidigare använts för medborgarundersökningen tas från och med 2021 bort och skriftlig analys i form av en rapport kommer inte att göras framöver. Resultaten redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ.

Läs om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats

Medborgarundersökningen 2020

SCB har sammanställt resultatet från 2020 års medborgarundersökning. 

Rapport från Medborgarundersökningen 2020 (PDF, 820 KB)

Rapportbilaga från Medborgarundersökningen 2020 (PDF, 1 MB)

Tabell- och diagrambilaga från Medborgarundersökningen 2020 (PDF, 2 MB)

Tidigare medborgarundersökningar

Här kan du läsa rapporter från tidigare års medborgarundersökningar.

Medborgarundersökningen 2019

Medborgarundersökningen 2018

Medborgarundersökningen 2017

Trygghetsundersökning

Lekplats på Bandstolsvägen

Kommunen genomförde under hösten 2020 en trygghetsundersökning för att få ökad kunskap om hur invånarna i Uppsala tätort upplever trygghet i det egna bostadsområdet. Närmare 10 000 slumpvis utvalda personer i Uppsala tätort fick en enkät hemskickad till sig. Undersökningen skickades ut av SCB på uppdrag av Uppsala kommun.

Resultaten från undersökningen redovisas våren 2021 och kommer tillsammans med andra kartläggningar och undersökningar att bidra till en mer heltäckande bild av behov och utmaningar för att öka den upplevda tryggheten i Uppsala.

Det här är andra gången kommunen genomför en trygghetsundersökning och svaren är ett mycket viktigt underlag för att kunna planera trygghetsarbetet.

Läs om Trygghetsundersökning 2020

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Trygghet och säkerhet

  I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.