Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Barnrätt

Uppsala kommun prioriterar barn och unga och arbetar för barnets rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Från och med 1 januari 2020 är FN:s konvention om barns rättigheter lag vilket innebär ökat fokus på barnrätt och vikten av att arbeta utifrån konventionen och dess fyra vägledande principer.

Här kan barn få hjälp

Mår du dåligt? Eller är du orolig för en kompis eller förälder? Här finns telefonnummer till trygga vuxna som du kan ringa om du eller någon du känner far illa.

Barnens rätt i samhället, Bris

Barn som vill tala med en vuxen kan ringa Bris. Hos Bris kan du som är under 18 år även chatta eller mejla med en kurator. 

Telefon: 116 111

Ring, mejla eller chatta med Bris

Bris vuxentelefon

Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att tala med kring frågor och oro som rör barn. Hos Bris kan du få stöd att prata med barn om coronaviruset. 

Telefon: 0771-50 50 50

Bris stöd för vuxna om barn

Barnombudet i Uppsala län (BOiU)

BOiU ger stöd och hjälp till barn och unga som hör av sig, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. Utifrån vad som behövs i varje enskilt fall kan BOiU lyssna, vägleda, hänvisa, stötta, lobba och medla. BOiU finns på telefon, mejl, webb och sociala medier. Om den som söker hjälp vill träffas, kan de ordna det.

Barnombudet i Uppsala län BOiU

Mottagningsenheten barn och unga

Till mottagningsenheten kan du som är barn eller ungdom ringa om du är orolig för hur du har det hemma. Du som är vuxen och känner oro för att ett barn eller en ungdom far illa, kan också kontakta oss.

Telefon: 018-727 52 30

Trappan – stöd till barn och ungdomar

Trappan ger stöd till dig som är 5–20 år och som har bekymmer i familjen. De kan även stötta dig som är förälder. 

Telefon: 018-727 15 80

Trappan – stöd till barn och ungdomar

FN:s barnkonvention

De fyra vägledande principerna i FN:s barnkonvention är:

  • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  • Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Läs mer om FN:s barnkonvention

Mål i kommunen

I Uppsala kommuns viktigaste styrdokument Mål och budget finns flera mål som syftar till att stärka barns rätt till utbildning, likabehandling, god hälsa, delaktighet och fritidsverksamhet. Målen tar avstamp i barnkonventionen och svarar upp mot FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Läs Uppsala kommuns styrdokument Mål och budget.

Läs mer om Agenda 2030 .

Viktigt samarbete

Kommunen arbetar tillsammans med flera olika aktörer för att främja barnets rättigheter. Det handlar till exempel om att stödja organisationer som arbetar med att främja barnets rättigheter, ta del av andras kunskaper och att utbyta erfarenheter för att stärka kommunens eget arbete. Kommunen har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med den ideella föreningen Barnombudet. Barnombudet ger stöd och råd till barn och unga, och till vuxna som finns nära ett barn som behöver hjälp. I rådgivningen kan Barnombudet lyssna, vägleda, hänvisa, stötta, förklara eller medla. Barnombudet för inga journaler och du kan vara anonym.

Läs mer om det idéburna offentliga partnerskapet mellan Uppsala kommun och Barnombudet. (PDF, 10 MB)

Läs mer om Barnombudet på deras webbplats .

Kunskap om barnkonventionen

Uppsala kommuns medarbetare ska ha goda kunskaper om konventionen. Därför har kommunen i samarbete med Barnombudet tagit fram ett utbildningspaket om barnkonventionen och stödmaterial om genomförande av barnkonsekvensanalyser och dialoger med barn.

Partnerskap för barnets rättigheter

För att utveckla arbetet med barnets rättigheter har Uppsala kommun de senaste åren deltagit aktivt i partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Här har nio kommuner utbytt idéer om och erfarenheter av hur kommunerna kan jobba aktivt med att förverkliga barnkonventionen i den kommunala verksamheten.

Barn och ungas delaktighet och inflytande

Barn och unga har ofta sämre förutsättningar att delta och påverka sin vardag och samhällets utveckling än vuxna. Barn och unga kan exempelvis inte utöva sina demokratiska rättigheter genom att rösta i allmänna val. Därför är det viktigt för kommunen att ta vara på barn och ungas engagemang, att ge dem möjligheter att komma till tals och att skapa möjligheter för dem att få påverka och delta i kommunala beslutsprocesser på andra sätt.

Uppsala kommun har höga ambitioner när det gäller att öka inflytandet för barn och unga. Kommunen arbetar för att genomföra fler dialoger med barn och unga. Fler dialoger med barn görs till exempel jämfört med tidigare inför nybyggnation och upprustning av lekplatser. För att kunna ta hänsyn till, och anpassa beslut, utifrån ett barnrättsperspektiv behöver dialogerna genomföras tidigt i beslutsprocesserna.

Uppsala kommuns riktlinje för medborgardialog