Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så vill boende och verksamma i Knutby att området utvecklas

28 augusti 2023 befann sig flera delar av Uppsala kommun på plats i Knutby för att samtala och samla in synpunkter från boende och verksamma i området. Samtidigt genomförde kommunen en minimässa med information och rådgivning. Nedan kan du ta del av en sammanfattning av de synpunkter som vi fick in under dialogen.

28 augusti 2023 var Uppsala kommun på plats för att samtala och samla in synpunkter från boende och verksamma i Knutby, i anslutning till vår samverkanspartner Servicepunkten ICA Nära Knutby. Samtidigt genomförde kommunen en minimässa med information och rådgivning.

Vi kallar dialogupplägget för Uppsnack – ett samtal där du har chansen att berätta om hur du vill att framtiden ska utvecklas där du bor och/eller verkar. Vad är ett gott liv i ett hållbart Knutby för dig?

Nedan är en sammanfattning av de synpunkter som samlades in under dialogen: 15 skriftliga synpunkter på vykort, samt 16 respondenter av en digital enkät. Detta innebär att synpunkterna sammanfattade nedan inte representerar ett statistiskt säkerställt och representativt urval av vad boende och verksamma i Knutbybygden tycker om utvecklingen i området.

Positivt gensvar

Responsen hos boende och verksamma i Knutby var övervägande positiv. Majoriteten av de deltagande uttryckte en förhoppning om att kommunen ska bidra med förändringskraft så att Knutby kan utvecklas vidare på ett hållbart sätt.

Vi fick in bra och värdefulla synpunkter om framtidens hållbara goda liv i Knutby, och även om betydelsen av att kommunen genomför lokala, breda dialoger med invånare och verksamma, exempelvis genom Uppsnack-konceptet.

Om deltagare i den digitala enkäten

De flesta som besvarade den digitala enkäten, 94 procent, bor i Knutby.​ Majoriteten är mellan åldrarna 20–39 och 50–59 år, varav tre var 60+. Barn och unga saknar representation.

Identitet och karaktär

Majoriteten av svaren i den digitala enkäten tyder på att Knutbys identitets- och karaktärskapande platser ska värnas om och bevaras som de är idag:

 • Instämmer helt och hållet: 43,75 %
 • Instämmer: 31,25 % 
 • Neutralt: 12,5 %
 • Instämmer inte: 12,5 %

Utifrån Knutbyinvånares synpunkter som uttrycktes i samtal, kan vi dra slutsatsen att det finns något delade meningar kring Knutbys identitet och karaktär. Någon uttryckte till exempel att hyreslägenheter skulle förstöra den villakaraktär som samhället har idag, medan andra vill utveckla och få en mer blandad bebyggelse.

Någon tyckte att Knutby fortfarande har en negativ stämpel efter ”skandalen” 2004.

Bostäder

Det finns en stor spridning kring svaren hos invånarna när det gäller frågan om vilka typer av bostäder som de skulle vilja se mer av i Knutby (observera att respondenter kunde markera flera svarsalternativ.):

 • Småhus: 62,5 %
 • Boenden anpassade för äldre: 62,5 %
 • Lägenheter, bostadsrätter: 56,25 %
 • Lägenheter, hyresrätter: 50 %
 • Radhus: 43,75 %

I samtal med boende uttrycktes även önskemål om fler bostäder för unga.

Tidplan 

När det gäller tidplan för en ny detaljplan för nya bostäder i Knutby ser den ut så här:

 • Planbesked: April–juni 2022
 • Beslut om samråd: April–juni 2024
 • Antagande av detaljplan: Januari–april 2025
 • Laga kraft: Januari–april 2025
 • Byggstart kvartersmark: Juli–september 2025
 • Inflyttning: Juli–september 2027
 • Färdigställande och projektavslut: Juli–september 2027

Utformning av ny bebyggelse

 • 56,25 % tycker att ny bebyggelse borde vara Mer fri och tillåtande i Knutby.
 • 43,75 % tycker att ny bebyggelse ska vara Mer anpassad till befintlig bebyggelse.

I samtal uttryckte invånare att bygglovsprocessen är alltför fyrkantig och oflexibel, vilket ansågs leda till homogen och likriktad bebyggelse.

Trafik och infrastruktur

Majoriteten av Knutbys invånare, 94 %, tycker att det finns lagom många pendelparkeringar. 6 % tycker att det finns för få.  

Tankarna kring kollektivtrafiken är blandade, så här ser svaren ut på frågan om hur kollektivtrafiken fungerar:

 • Mycket bra: 6 %
 • Bra: 12,5 %
 • Helt okej: 56,25 %
 • Inte bra: 12,5 %
 • Inte bra alls: 12,5 %

Synpunkterna kring gång- och cykelvägarna är delade. Så här upplevs gång- och cykelvägarna i Knutby:

 • Bra: 18,75 %
 • Helt okej: 25 %
 • Inte bra: 31,25 %
 • Inte bra alls: 18,72 %

Det finns ett önskemål bland invånare att utöka gång- och cykelvägarna i området.

Osäker korsning av väg vid pendlarparkering för byte till buss

Det utrycktes en oro bland invånare och verksamma i området när det gäller svårigheten att korsa vägen mellan pendlarparkeringen vid Knutby skola och busshållplatsen (i ena riktningen) på ett säkert sätt. Kommunen har noterat detta, och vidarebefordrat synpunkten till Region Uppsala som ansvarar för kollektivtrafiken.

Fritid, kultur, natur och friluftsliv

Majoriteten av Knutbys invånare tycker att Knutby har god tillgång till natur. Så här ser svarsfördelningen ut:

 • Helt och hållet: 50 %
 • I hög grad: 31,25 %
 • Delvis: 6,25 %
 • Inte alls: 12,5 %.

Knutbys natur- och grönområden upplevs som övervägande trygga. Så här ser svarsfördelningen ut på frågan om hur trygga respondenterna känner sig:

 • Helt och hållet: 50 %
 • I hög grad: 31,25 %
 • Delvis: 6 %
 • Inte trygg alls: 12,5 %

Många kvaliteter anses vara viktiga när det gäller Knutbys natur- och grönområden. De viktigaste kvaliteterna är:

 • möjlighet till promenader: 75 %
 • bra belysning: 69 %
 • sport och friluftsliv: 56 %.

Observera att respondenter kunde markera flera svarsalternativ.

Möjligheten till friluftsliv har i olika grad påverkat majoriteten av invånare som har valt att bosätta sig i Knutby på grund av denna möjlighet; omkring totalt 70 % svarar I hög grad eller Delvis.

Mötesplatser, service och verksamheter

Knutbys invånare tycker att det är viktigt med mötesplatser för unga och äldre. Det önskas dock ett större urval av mötesplatser i Knutby. Bland annat lyfts behovet av en fritidsgård för ungdomar.

På frågan om det finns god tillgång till kultur- och mötesplatser, ser svaren ut så här:

 • Instämmer helt och hållet: 6,25 %
 • Instämmer: 31,25 %
 • Neutrala: 12,5 %
 • Instämmer inte: 18,75 %
 • Instämmer inte alls: 31,25 %

Ny brandstation

Det är det kommunala bolaget Uppsala arenor och fastigheter AB som äger och förvaltar brandstationerna i kommunen.

När det gäller köp av mark för en ny brandstation i Knutby, pågår samtal mellan Uppsala arenor och fastigheter AB och markägare. Processen framåt består av tre steg, dessa är

 • förstudieavtal med Uppsala kommun
 • köpeavtal med markägare
 • begäran av planbesked från Uppsala kommun.

Läs om Uppsala arenor och fastigheter på arenorochfastigheter.uppsala.se

Servicefunktioner

Så här fördelade sig svaren på våra frågor om servicefunktioner i Knutby. Observera att respondenter kunde markera flera svarsalternativ på varje fråga.

Vilka servicefunktioner är särskilt viktiga för dig att de finns i tätorten Knutby? 

 • Serviceombud/ paketombud: 63 %
 • kollektivtrafik med god trafikering: 50 %
 • Återvinningsstation: 50 %
 • Livsmedelsbutik: 50 %
 • Drivmedelsförsäljning: 50 %
 • Bibliotek: 50 %
 • Fritidsgård: 50 %
 • Skola: 50 %

Vilka servicefunktioner är viktiga för dig att ha i ditt närområde?

 • Skola: 100 %
 • Livsmedelsbutik: 94 %
 • Serviceombud/ paketombud: 94 %
 • Drivmedelsförsäljning: 94 %
 • Återvinningsstation: 94 %
 • Kollektivtrafik med god trafikering: 94 %