Socialnämnden sammanträder 14.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Ärenden som innehåller sekretessbelagda uppgifter, personuppgifter eller andra känsliga uppgifter publiceras inte på uppsala.se. Kontakta socialnämnden om du vill ta del av handlingar eller protokoll som inte finns på webben. Sammanträdena är delvis öppna för allmänheten. Det framgår av kallelsen i vilken utsträckning sammanträdet är öppet.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi ansvarar för individ- och familjeomsorg enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi samordnar frågor kring våld i nära relation och bostadssociala frågor och vi ansvarar för socialjoursverksamhet. Vi har uppgifter enligt lagarna Särskilda bestämmelser om vård av unga och Vård av missbrukare i vissa fall. Vi ansvarar för barnrättsfrågor och vissa familjerättsliga frågor. Vi ansvarar för mottagning av ensamkommande barn och flyktingar. Om missbruk finns i kombination med psykisk funktionsnedsättning ansvarar vi för att hjälpa individer eller familjer där missbruk, beroende eller våld i nära relation är det huvudsakliga problemet. Vi ansvarar också för öppenvård och råd och stöd till barn, unga och vuxna samt hem för vård eller boende för barn, unga och vuxna.

Styrdokument

 • Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2024–2033

  Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2024–2033. Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål är kommunens planering för bostäder och lokaler inom socialnämndens verksamhetsområde.

 • Verksamhetsplan och budget för socialnämnden

  Socialnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorg i alla åldrar (inte ekonomiskt bistånd). Det inkluderar stöd till barn, ungdomar och deras föräldrar, samt stöd till personer med missbruks- eller annan beroendeproblematik. Nämnden ansvarar också för bostadssociala frågor, mottagande av ensamkommande barn, socialt utsatta EU-medborgare, familjerättsliga frågor samt insatser för den nationella minoriteten romer. Socialnämnden ansvarar även för förebyggande ANDTS-arbete.

 • Delegations- och arbetsordning för socialnämnden

  Enligt kommunallagen (2017:725) kan en nämnd överlåta rätten att ta beslut i vissa frågor till någon annan. Den här delegations- och arbetsordningen anger vilken beslutanderätt som socialnämnden har överlåtit och vilka villkor som gäller för sådana beslut samt hur fördelningen av vissa arbetsuppgifter ser ut. Relevanta paragrafer ur kommunallagen är samlade sist i dokumentet. Nämnders ansvar och behörighet definieras främst i Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun. Andra styrdokument som reglerar nämndens ansvar finns under rubriken Relaterade dokument.

 • Riktlinje för ersättningar till socialnämndens uppdragstagare

  Riktlinje för ersättningar till socialnämndens uppdragstagare har tagits fram som ett stöd till handläggning och beslut för uppdragstagares ersättningar.

 • Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2023–2027 med utblick till 2032

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i socialnämnden

Socialnämnden har 13 ledamöter och 13 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta socialnämnden

socialförvaltningen arbetar de tjänstepersoner som stödjer socialnämndens arbete.