Kulturnämndens upphandlingsutskott sammanträder då kulturnämnden fattat beslut om att upphandling ska ske inom nämndens ansvarsområde. Upphandlingsutskottet beslutar om förfrågningsunderlag och antagande av entreprenör för upphandlad verksamhet.

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Uppsala kommun
Kulturkontoret
753 75 Uppsala