Äldrenämndens arbetsutskott tillika upphandlingsutskott är ett utskott under äldrenämnden. Arbetsutskottet är i första hand en beredande instans till äldrenämnden. Utskottet har enligt delegation även ansvar att häva avtal vid avtalsbrott och ingå förlikningsavtal under pågående tvist upp till två miljoner kronor. Upphandlingsutskottet sammanträder vid behov och ansvarar enligt delegation för frågor om fastställande av förfrågningsunderlag, tilldelning och andra beslut inom ramen för ett upphandlingsärende.