Vi stödjer utbildningsnämnden genom att ta fram underlag, följa upp och verkställa beslut. Vårt uppdrag är att erbjuda förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar i åldrarna 0–20. Utbildningsförvaltningen arbetar för att alla barn och ungdomar med Uppsala som hemkommun ska nå bästa möjliga kunskapsresultat utifrån sina unika förutsättningar.

Styrdokument

 • Utbildningsnämndens verksamhetsplan och budget 2022-2024

  Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget 2022–2024 samt det nationella grunduppdraget. Nämndens budget visar hur nämnden fördelar de ekonomiska resurser som den tilldelats i Mål och budget.

 • Grundskola

  Skollokalerna behöver ge fysiska förutsättningar för lärande, social interaktion, rörelse och trygghet. Både skolmiljö och lokaler ska stödja elevernas lärande och pedagogernas möjligheter till undervisning i varierade arbetsformer.

 • Barnomsorg och förskola

  Funktionsprogrammet ska kvalitetssäkra och kravställa en bra förskola där barnen på lika villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära och där personal kan verka i en god arbets-miljö. Funktionsprogrammet ska även inspirera och ge insikt och kunskap om förskolan som verksamhet

 • Lokalförsörjningsplaner för pedagogiska lokaler

  Lokalförsörjningsplan för pedagogiska lokaler 2022-2026 med utblick till 2031

 • Verksamhetsplan och budget utbildningsnämnden

  Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den listar förutsättningar och uppdrag utifrån Mål och budget 2018–2020 och presenterar nämndens prioriteringar.

Se alla styrdokument

Publikationer

Se alla publikationer
Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala