Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Miljöinspektion

Följ med miljö- och hälsoinspektör Emelie Sandström på en inspektion på ett bilföretag i Uppsala. Företaget sysslar med bilförsäljning. Där finns också en fordonsverkstad.

För det här besöket har Emelie bokat in två timmar. Det är många kontrollfrågor som de ska hinna gå igenom. Företagets ägare har förberett underlag för att kunna berätta om deras miljöarbete. Han har också förberett intyg och protokoll.

Emelie_3.jpg

Vid inspektionen diskuterar vi miljöarbete och i inspektionsrapporten ger vi feedback på vad som kan förbättras. När det behövs kan miljöförvaltningen besluta om föreläggande, när ett företag inte följer lagstiftningens krav. Som tillsynsmyndighet har vi både en kontrollerande och en rådgivande roll. Rådgivningen kan till exempel bestå i att förklara lagstiftningen och underlätta för företag att göra rätt.

Vanligtvis blir det cirka tre inspektioner per vecka för Emelie

– Jag jobbar för att alla som bor, vistas och verkar i Uppsala kommun ska ha god miljö och hälsa, både nuvarande och framtida generationer. Jag jobbar också för en rättvis konkurrens i näringslivet, där det ska löna sig att göra rätt. Det är en fin känsla.

Förra inspektionen på det här bilföretaget var digital under pandemin. Nu sker den på plats. Den består av två delar. Först blir det en genomgång av frågor och dokument, sedan en rundvandring på företaget. 

Emelie och ägaren ses på kontoret. Hon ställer metodiskt frågor, till exempel om företaget reparerar luftkonditioneringssystem i bilar och om bilar tvättas med högtryckstvätt. Emelie vill veta vilka miljörisker som finns i verksamheten och frågar bland annat om vilka kemikalier de hanterar, vad kemikalierna innehåller och hur kemikalierna förvaras.

De får också svara på frågor om avfall, vattenanvändning och utsläpp, förorenat vatten och elförbrukningen. Företaget utför cirka 4 000 jobb varje år. I takt med att antalet elbilar i samhället ökar bidrar det till en ökad elförbrukning. Elbilarna drar ström under reparationstiden och bilbatterierna laddas fulla innan kunden kommer för att hämta sin bil .

Företaget ansvarar för att följa lagen

Ägaren berättar att kärlen ofta är omärkta, på grund av att avfallsentreprenören byter ut kärlen och att företaget inte har en rutin för att sätta nya skyltar på de nya kärlen. De diskuterade då att det kan finnas olika sätt att få till en tydlig märkning till exempel med skyltar på väggen.

Det är lagkrav på att farligt avfall ska sorteras, varje avfallstyp för sig. Det innebär till exempel att olika vätskor som spillolja, glykol och bromsvätska ska sorteras i egna behållare. För att säkerställa att sorteringen blir rätt behöver kärlen märkas med sitt innehåll. Eftersom det också är farligt avfall är det viktigt att alla som kommer i kontakt med behållaren också blir upplysta om att innehållet måste hanteras med försiktighet.

Det är en förutsättning att ha kunskap om lagarna, för att kunna följa dem. Den som inte har koll på lagen riskerar att begå brott och kan tvingas betala böter.

Det är ett krav på årlig provtagning för alla som tvättar fler än 1000 tvättar per år och har utsläpp till spillvattennätet/kommunens reningsverk. Vid provtagning av utgående vatten ska de kontrollera att de inte släpper ut för höga halter olja och metaller. Det är även viktigt att hushålla med vatten och ha koll på hur mycket vatten som går åt när de tvättar bilar.

Emelie_5.jpg

Det finns en cistern för spillolja och den ska kontrolleras var 6:e år, för att veta om den är i bra skick. De hade glömt bort att besikta den 2022 och besiktning kommer i stället ske 2024

Det sker rutinmässigt extra tömning av oljeavskiljaren på grund av att larmet ger utslag. Om en oljeavskiljare överfylls påverkas förmågan att avskilja slam och olja. Tömning ska ske innan larmet ger utslag. Larmet är en sista försiktighetsåtgärd. Emelie förklarar att det är dags att boka in tid för tömning redan innan oljeavskiljaren larmar. Det är även viktigt att larmet fungerar som det ska. Larmet är en sista försiktighetsåtgärd. Om larm används som indikator finns risk att oljeavskiljaren töms för sent och att det börjar ske utsläpp av olja till spillvattennätet. Det kan också finnas en risk att larmet inte fungerar som det ska och att man då missar behovet av tömning.

– Vid ett stort kemikalieutsläpp ska företaget alltid ringa 112, om det behövs akuta åtgärder för att skydda grundvattnet. Inom vattenskyddsområden är det särskilt viktigt att hindra föroreningar från att ta sig ner i marken. Det är där kommunen har sina dricksvattentäkter, som förser Uppsalaborna med rent dricksvatten. Det är viktigt att det finns rutiner för att alla berörda ska veta hur olika situationer ska hanteras.

Rundvandring i verkstaden och utomhus

Efter genomgången blir det en rundvandring på verkstaden. Emelie följer upp och tittar på det som de nyss gått igenom på kontoret. Hon inspekterar särskilt noggrant de delar där det fanns frågetecken att reda ut.

Efter inspektionen bär det av till Stadshuset. Nu återstår arbetet med att renskriva underlaget från dagens inspektion och att ta fram en inspektionsrapport. Allt skickas till bilfirman inom två veckor.

Att inspektera känns meningsfullt
Emelie jobbar på miljöförvaltningen i Uppsala kommun sedan 2019. Hon inspekterar främst verksamheter inom fordonsvård, reningsverk och dagvatten. Till fordonsvård räknas verkstäder, fordonstvättar och drivmedelsstationer.  

Emelie har en kandidatexamen i miljövetenskap från Sveriges lantbruksuniversitet. Första åren på kommunen var hon på avdelningen med enskilda avlopp. Men sedan två år jobbar hon alltså på miljöskydd.

– Det bästa med att jobba på miljöförvaltningen är att mitt arbete känns meningsfullt. Jag får göra skillnad för samhället.

 

 

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala