Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Uppsala kommun vill tillgängliggöra statistik så att invånare och de som verkar i Uppsala ska kunna omsätta och bearbeta data efter egna behov och förutsättningar, vilket i sin tur kan bidra till ökad förståelse och mer välgrundade beslut.

  Har du statistikfrågor som rör olika kommunala verksamheter som till exempel förskola, grundskola eller äldreomsorg behöver du kontakta respektive förvaltning. Är du osäker på vart du ska vända dig så kan Uppsala kommuns kontaktcenter hjälpa dig, kontaktuppgifter finns längst ner på webbsidan.

  I Statistik om Uppsala hittar du olika sammanställningar av statistik om Uppsala kommun, exempelvis Uppsala kommuns statistikdatabas där du själv välja och ladda ner statistik om Uppsala kommuns befolkning och geografiska områden. I Uppsala kommuns Befolkningsprognos beräknas den framtida folkmängden och dess köns- och åldersmässiga sammansättning. I Analyser och utvärderingar hittar du olika analyser och utvärderingar som Uppsala kommuns analysenhet har genomfört. I Lathundar och definitioner hittar du information som är till hjälp för att tolka statistik, analyser och geografiska indelningar.

 2. Statistik om Uppsala

  Det finns många sätt att beskriva Uppsala, både som kommun och som geografiskt område. Nedan finns några sammanställningar av statistik om Uppsala kommun.

  Har du statistikfrågor som rör olika kommunala verksamheter som till exempel förskola, grundskola eller äldreomsorg behöver du kontakta respektive förvaltning. Är du osäker på vart du ska vända dig så kan Uppsala kommuns kontaktcenter hjälpa dig, kontaktuppgifter finns längst ner på webbsidan.

  ima223051_750x450.jpg

  I statistikdatabasen kan du själv välja och ladda ner den statistik som du är intresserad av. Här kan du hitta områdesuppdelad statistik om befolkningen, bostäder, socioekonomiska förutsättningar med mera.

  I statistikdatabasen publiceras främst statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) som Uppsala kommun har köpt och bearbetat för att den ska passa kommunens behov av fakta- och analysunderlag. Uppsala kommun väljer även att tillgängliggöra utvald statistik för allmänheten i statistikdatabasen.

  Har du frågor om statistiken, hur man använder statistikdatabasen eller om du inte hittar statistiken du söker kontakta statistik@uppsala.se.

  Hitta statistik i statistikdatabasen

  Statistikbroschyr om Uppsala kommun

  I Statistik om Uppsala kommun finns en sammanställning av statistik i PDF-format som är enkelt att skriva ut och ta med sig. I broschyren finns statistik om befolkning, bostadsbestånd och bostadsbyggande, utbildning, fritid och kultur, omsorgsinsatser, ekonomi och inkomster och mycket annat.

  Läs broschyren Statistik om Uppsala kommun 2022 (PDF, 626 KB)

  Läs äldre versioner av Statistik om Uppsala kommun

  Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

  Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ger en lägesbild av kommunen och beskriver på ett enkelt sätt resultatet för de områden som kan vara av allmänt intresse. KKiK är ett nationellt projekt som bedrivs av SKR (Sveriges kommuner och regioner). KKiK tar fram nyckeltal som ger möjlighet till jämförelser, lärande och utveckling inom kommunala verksamheterna.

  Läs mer om KKiK i Uppsala kommun

  Läs mer om KKiK på Sveriges kommuner och regioners webbplats

  Läs mer om Sveriges kommuner och regioner (SKR)

 3. Befolkningsprognos

  Graf befolkningsprognos 2024-2049_750x400.jpg

  Figur 1:Folkmängd, utfall år 1950–2023 och prognos KP2024 år 2024–2050, Uppsala kommun (inom nuvarande geografiska gränser), år 1950–2050. Källa: SCB (2024a) och Uppsala kommun (2024)

  En befolkningsprognos är en beräkning av folkmängden och dess köns- och åldersmässiga sammansättning i framtiden. Den bygger på uppskattningar av hur många personer som kommer att födas i, dö i, och flytta in och ut från ett givet område, samt dessa personers åldrande över tid. Befolkningsprognoser används främst som planeringsunderlag för verksamheter där det är viktigt att veta hur många människor, i olika åldrar, som kommer att bo i ett visst område framöver. Det gör befolkningsprognoser till ett centralt underlag för de flesta kommunala verksamheter och bolag.

  Läs mer om Uppsalas befolkningsprognos 2024

  Här hittar du äldre befolkningsprognoser

 4. Analyser och rapporter

  Här hittar du ett urval av analyser och rapporter från Analysenheten på Uppsala kommuns kommunledningskontor.

  Sociala kompassen

  1H6A6757_sociala_kompassen_750x450.jpg

  Den sociala kompassen ger en fördjupad kunskap om socioekonomiska utmaningar och styrkor som olika delar av kommunen har. Kompassen är ett viktigt verktyg när kommunen planerar för framtiden och för politikerna när de vill ta fram förslag som ska minska socioekonomiska skillnader och öka den sociala hållbarheten.

  Syftet med den sociala kompassen är att presentera en lägesbild av socioekonomiska likheter och skillnader mellan bostadsområden i Uppsala kommun. Med hjälp av en klusteranalys har olika grupper/kluster av bostadsområden i Uppsala kommun identifierats. De bostadsområden som ingår i varje kluster har liknande socioekonomiska karaktäristika (till exempel andel arbetslösa, hushållsinkomst och andel med eftergymnasial utbildning) som gör att de kan särskiljas som specifika grupper. Annorlunda uttryckt kan man säga att de liknar varandra mer än de bostadsområden som ingår i andra grupper.

  Den sociala kompassen utgör ett enkelt faktaunderlag som beskriver bostadsområdena i kommunen ur ett socioekonomiskt perspektiv, varken mer eller mindre. Rapporten ger inga svar på frågor såsom varför socioekonomiska skillnader uppstår, består eller hur de kan förändras.

  Läs analysen Sociala kompassen 2023

  Läs analysen Sociala kompassen 2021

 5. Lathundar och definitioner

  Här hittar du information som ska underlätta förståelse av statistik, analyser och geografiska indelningar.

  Om Nyckelkodsområden (NYKO)

  Nyckelkodsområden (NYKO) är en geografisk indelning av kommunen i geografiska delområden. Indelningen täcker hela den geografiska kommunen. NYKO används för att redovisa statistik inom respektive delområde. Fastigheterna i kommunen utgör grunden för NYKO.

  NYKO har en hierarkisk struktur som möjliggör att statistik kan redovisas på olika nivåer utifrån behov. Den högsta nivån är Nivå 1 (NYKO1) som endast separerar Uppsala tätort från övriga kommunen. Den lägsta nivån är Nivå 5 (NYKO5) där områden kan vara så detaljerade som ett bostadskvarter.

  NYKO-systemet ägs av Statistiska centralbyrån (SCB) och samtliga av Sveriges kommuner erbjuds att använda systemet. Varje kommun underhåller och äger dock sin egen geografiska indelning.

  Varför geografiska indelningar?

  Geografiska indelningar avser ett sätt att lägga samman data utifrån geografisk tillhörighet och har en lång rad användningsområden. De:

  • bevarar integriteten för de individer som representeras i data,
  • tar hänsyn till den geografiska dimensionen i data (platsens betydelse för att förstå och förklara samhällsprocesser), och
  • gör det möjligt att kombinera datamaterial som delar geografisk tillhörighet.

  Uppdatering av NYKO

  För att NYKO-indelningen fortsatt ska vara ändamålsenlig för kommunens verksamheter och på ett relevant sätt beskriva delområden behöver indelningen uppdateras kontinuerligt. Uppsala kommun gör årliga uppdateringar av NYKO. Vissa år görs endast mindre förändringar som att koda in nya fastigheter till rätt NYKO. Andra år görs större förändringar som exempelvis att områdesgränser justeras för bättre anpassning till naturliga eller kulturella gränser.

  Vid uppdatering av NYKO-indelningen ska hänsyn tas till:

  • hierarkin i NYKO
  • lagom befolkningsstorlek
  • innehållsmässig likhet
  • begripliga gränser
  • historisk och framtida samhällsbyggnad
  • de kommunala verksamheternas behov.