Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse inför antagande Detaljplan för kvarteret Bredablick, del av

Underrättelse inför antagande

Detaljplan för Kvarteret Bredablick, del av

Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden 3 december 2021  t.o.m. 30 januari 2022.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt på https://www.uppsala.se/bredablick under granskning 2.

Planförslaget kommer att behandlas vid kommufullmäktige sammanträde tidigast 19 september 2022.

Detta är inte ett ytterligare tillfälle att yttra sig över detaljplaneförslaget utan en information inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet.

De sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende i området som under granskning och/eller samråd skriftligen framfört synpunkter som inte har tillgodosetts, får överklaga planen efter antagandet.

När protokollet anslagits på kommunens digitala anslagstavla finns antagandehandlingarna tillgängliga på  https://www.uppsala.se/bredablick under antagande.

Plan- och byggnadsnämnden