Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Två detaljplaner har vunnit laga kraft

Plan- och byggnadsnämnden beslutade 22 augusti 2019 att anta
förslag till detaljplan för:

  • Upphävande av tomtindelning Svartbäcken 47:8 och 47:9
    (diarienummer 2018-000703)

  • Detaljplan för del av kv Mörsaren och Kanonen
    (diarienummer 2017-002124)

Beslutet om antagande vann laga kraft 2019-09-18.


Detaljplanerna finns tillgänglig på kommunens webbplats:
www.uppsala.se/stadsplanering


Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt
14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid markoch
miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen
vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses
inom den tiden får talan väckas senare.


Uppsala 30 september 2019
Plan- och byggnadsnämnden