Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Tallstråket i Ulleråker

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 28 maj – 30 augusti 2024.

Planens syfte är att göra det möjligt att utveckla en central del av Ulleråker med en blandad och tät stadsbebyggelse i enlighet med planprogrammet. Detaljplanen innebär att Ulleråker kan utvecklas med cirka 1 500 bostäder, lokaler för centrumändamål, mobilitetshus, kontor och andra icke trafikalstrande verksamheter, skolor och förskolor. Detaljplanen möjliggör också att parker och rekreationsstråk kan utvecklas och att Ulleråker kan kopplas ihop med Kronparkens naturreservat via en gångbro över Kungsängsleden. Syftet är även att bevara och utveckla en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att så långt som möjligt spara skyddsvärda träd. Planen bekräftar också Ulleråkers kyrkogård som begravningsplats. 

Planområdet ligger i den norra delen av Ulleråker, och avgränsas i väster och norr av skogskanten längs Kungsängsleden och Dag Hammarskjölds väg. I öster avgränsas planområdet delvis av Ulleråkersvägen, delvis av skogen på åsen. I söder gränsar planen mot befintlig bostadsbebyggelse och de sedan tidigare planerade kvarteren i centrala Ulleråker.

Genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför tagits fram.

Planhandlingarna inklusive miljökonsekvensbeskrivning finns tillgängliga digitalt i kontaktcenter på Stadshusgatan 2. Samrådshandlingar finns även i Kronparksgården, Eva Lagerwalls väg 1A och i Hospitalet, Ulleråkersvägen 40. Handlingarna finns även att ta del utav på Uppsala kommuns webbplats www.uppsala.se/tallstraket-ulleraker

Informationsträff:

Under samrådstiden håller vi två informationsträffar i form av
ÖPPET HUS där du får veta mer om vad som är på gång i Ulleråker och har möjlighet att ställa frågor om planförslaget

Datum: Onsdag den 12 juni och tisdag den 20 augusti
Tid: kl 17:00-19:30 (Öppet hus, drop-in)
Plats: Hospitalet, Ulleråkersvägen 40

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 30 augusti 2024 till: Plan- och
byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via
formuläret på webbplatsen www.uppsala.se/tallstraket-ulleraker

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller
granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut
att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ombeds informera hyresgäster om planförslaget.

Uppsala 28 maj 2024
Plan- och byggnadsnämnden