Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Jämställdhet är när kvinnor och män, flickor och pojkar har samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Så är det inte i dag. Därför arbetar Uppsala kommun aktivt för ökad jämställdhet.

  Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter på livets alla områden, till exempel ekonomi, hälsa, utbildning och arbete. Men idag möter kvinnor och flickor, män och pojkar olika villkor, förutsättningar och förväntningar på flera områden i Sverige och i Uppsala kommun. Därför arbetar Uppsala kommun för jämställdhet.

  Uppsala kommun arbetar för att främja fler gruppers lika rättigheter.

  Lär mer om hur kommunen arbetar med mänskliga rättigheter.

  Svenska Jämställdhetspriset 2023

  2023 vann Uppsala kommun Svenska Jämställdhetspriset som delas ut till en aktör som bidragit till ett jämställt samhälle.

  Läs mer i pressmeddelandet "Uppsala kommun tilldelas Svenska Jämställdhetspriset 2023"

 2. Mål för jämställdhet

  Uppsala kommun arbetar som samhällsutvecklare, servicegivare och arbetsgivare för att förverkliga Sveriges jämställdhetspolitiska mål . Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De sex delmålen är:

  • jämn fördelning av makt och inflytande
  • ekonomisk jämställdhet
  • jämställd utbildning
  • jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • jämställd hälsa
  • mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

  I kommunens viktigaste styrdokument Mål och budget är FN:s globala utvecklingsmål, Agenda 2030, integrerade. Jämställdhet har ett eget mål i Agenda 2030, mål 5, och är också ett delmål i de andra målen.

  Uppsala kommun har också undertecknat Den europeiska deklarationen för jämställdhet.

 3. Så här ser det ut

  Kvinnor i Sverige har högre utbildningsnivå, lägre lön och i mindre utsträckning ledande befattningar i arbetslivet än män. Kvinnor jobbar i större utsträckning deltid eftersom de tar ett större ansvar för omsorgen om barn och vuxna anhöriga än män. Kvinnor har också sämre hälsa och utsätts oftare för sexuella övergrepp än män. Män lever i genomsnitt kortare än kvinnor, de begår oftare självmord, utsätts oftare för misshandel och är överrepresenterade i brottsstatistiken.

  Läs mer om hur det ser ut i SCB:s rapport På tal om kvinnor och män

 4. Jämställdhet i Uppsala

  Uppsala kommun följer årligen upp hur det står till med jämställdheten i kommunen, både som plats och organisation. Med uppföljningen vill Uppsala kommun hålla kommunens invånare, chefer och medarbetare informerade om läget och om vad kommunkoncernen gör och behöver göra framöver för att stärka jämställdheten i Uppsala. Bokslutet är också ett viktigt verktyg för att utveckla och ständigt förbättra kommunkoncernens verksamhet. 

  Några fortsatta jämställdhetsutmaningar i Uppsala

  • utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden
  • unga tjejers och killars mående
  • våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

  Läs Jämställdhetsbokslut Uppsala kommun 2023 (PDF, 2 MB)

 5. Arbete mot våld i nära relation

  Uppsala kommun har fattat beslut om en nollvision mot våld i nära relationer. Vi arbetar med flera olika satsningar och insatser för att tidigt fånga upp och förhindra att människor blir utsatta för våld i nära relationer. Vi hjälper och skyddar också dem som blivit drabbade. Våld i nära relationer är ett samlingsbegrepp som omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt olika former av hot, utnyttjande och förtryck.

  Läs mer om vårt arbete med stöd till personer som utsätts för våld i nära relationer.

 6. Jämställdhetsrådet

  Uppsala kommuns jämställdhetsråd arbetar för att öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Rådet följer utvecklingen på jämställdhetsområdet inom kommunen och i andra delar av samhället för att kunna sprida ny kunskap inom kommunen.

  Här hittar du Jämställdhetsrådets möten och handlingar.

 7. Uppsala kommuns jämställdhetspris

  Uppsala kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris. Priset delas ut för att uppmärksamma verksamheter eller medarbetare inom Uppsala kommun som genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete har bidragit till varaktig jämställdhet och främjat kommunens jämställdhetsarbete. Pristagaren får 25 000 kronor och presenteras i anslutning till den internationella kvinnodagen 8 mars. Uppsala kommun jämställdhetsråd utser pristagaren. Rådet kan även lämna ett hedersomnämnande.

  Pristagare 2024

  Sfi för föräldralediga

  Årets vinnare är Sfi för föräldralediga som hyllas för sitt innovativa och engagerade arbete som stöttar föräldralediga kvinnor med utländsk bakgrund till jobb och studier.

  – Det är lärarnas engagemang och förmåga att skräddarsy och anpassa lektionerna för mammorna, som kan ta med sina bebisar, som skapat dessa fina resultat. Här är mammorna trygga och kan med lärarens guidning träna alla färdigheter: tala, förstå, läsa och skriva svenska och nå betyg i Sfi-kurserna. Lärarna har också samarbete med andra aktörer i Familjecentralen och Gottsunda centrum, vilket bidragit till motivationen hos mammorna, säger Anneli Sallin, biträdande rektor Sfi.

  Juryns motivering

  Sfi för föräldralediga tilldelas Uppsala kommuns jämställdhetspris 2024 för sitt systematiska, innovativa och engagerade arbete för att

  • bryta utrikes födda kvinnors sociala och språkliga isolering
  • stärka kvinnornas egenmakt
  • stärka kvinnornas förutsättningar för studier, arbete och etablering i samhället.

  Sfi för föräldralediga utvecklar löpande sin verksamhet utifrån deltagarnas behov och förutsättningar och i bred samverkan med andra. Sfi för föräldralediga har framgångsrikt nått högt ställda mål med goda resultat som håller över tid.

  Se en film med eleven Aya som är civilingenjör och vill gå en masterutbildning i Uppsala:

  Jämställdhetsrådets hedersomnämnande 2024

  Även i år delar Uppsala kommuns jämställdhetsråd ut ett hedersomnämnande till en verksamhet som på ett avgörande sätt bidragit till jämställdhet i Uppsala. Hedersomnämnandet 2024 går till IK Uppsala fotboll.

  Motiveringen till årets hedersomnämnande:

  Med tydliga mål och visioner och en stark vilja att göra skillnad bidrar IK Uppsala fotboll på ett lekfullt och lärande sätt till att väcka utrikesfödda tjejers idrottsintresse och öka deras handlingsutrymme och egenmakt. I projekt som Tjejbollen och Hållbar väg mot jämställd fotboll kombinerar IK Uppsala fotboll ett brinnande engagemang med konkreta metoder och innovativa modeller för att locka tjejerna till att spela fotboll, utvecklas i sitt idrottsutövande och få rätt förutsättningar till ett framtida ledarskap.

  Pristagare 2023

  Platsutvecklingen i Gottsunda

  Avdelningarna gata, park, natur samt mark och exploatering på stadsbyggnadsförvaltningen involverar unga tjejer i utvecklingen av sina bostadsområden.

  De har bland annat låtit unga tjejer vara med och utveckla flera parker i Gottsunda. I Musikparken syns snart ett antal nya bänkar som tjejer från Gottsunda Dans & Teaters grupp ”Tjejsnack” varit med och tagit fram.

  Musikparken är bara ett exempel när Gottsundabor bjudits in för att utveckla sitt bostadsområde. Ett annat exempel är utvecklingen av Lina Sandells park.

  Juryns motivering:

  Uppsala kommuns jämställdhetspris 2023 tilldelas avdelningarna gata, park, natur samt mark och exploatering vid stadsbyggnadsförvaltningen för sitt innovativa och systematiska arbete med att involvera tjejer i utformningen av offentliga och trygga platser i Gottsunda. Tjejerna är delaktiga och medskapande i hela processen och bidrar konkret till att utveckla deras eget bostadsområde. Arbetet är ett inspirerande exempel när kommunen arbetar aktivt och nyskapande med att stärka och bredda inflytande och delaktighet för fler målgrupper i utvecklingen av platser.

  Jämställdhetsrådets hedersomnämnande 2023

  Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet tilldelas Uppsala kommuns hedersomnämnande 2023 för sin intersektionella och tillämpbara forskning om rasism. Med sin forskning och kompetens är CEMFOR en viktig resurs för Uppsala kommun och våra invånare, särskilt i en tid när rasism och jämställdhet tenderar att bli en fråga om åsikter och subjektiva upplevelser.

  Pristagare 2022

  Strategiskt stöd, socialförvaltningen

  Enheten för strategiskt stöd arbetar, tillsammans med hela socialförvaltningen, både strategiskt och praktiskt mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Strategiskt stöd har genom samordning, stöd, och omfattande kompetensinsatser nått ut till och väckt intresse bland många medarbetare i och utanför kommunorganisationen.

  Enheten har under 2021 bland annat, i samverkan med Länsstyrelsen i Uppsala län, bildat ett hedersresursteam för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. De samverkar också med flera lokala organisationer som Tjejers Rätt i Samhället (TRIS) och Stadsmissionen. Den egenframtagna våldsombudsutbildningen för medarbetare inom social, vård och omsorg, kultur, utbildning- och arbetsmarknadsnämnderna och HR har ökat kunskapen hos olika personalgrupper och bidragit till ett samordnat och kompetent stöd till våldsutsatta brett i kommunen.

  Pristagare 2021

  Fritid Uppsala, kulturförvaltningen

  Juryns motivering: Med hög kompetens, stor kreativitet och brinnande engagemang möjliggör Fritid Uppsala innehållsrika aktiviteter i en trygg miljö där alla barn och unga ska må bra och känna sig hemma. Fritid Uppsala följer upp, använder och utvecklar löpande metoder och arbetssätt som skapar delaktighet, stärker jämställdheten och motverkar exkluderande normer för kön och andra diskrimineringsgrunder. För sitt viktiga, systematiska och målmedvetna jämställdhetsarbete för barn och unga tilldelas Fritid Uppsala kommuns jämställdhetspris 2021.

  Pristagare 2020

  Idrott och fritid, stadsbyggnadsförvaltningen

  Juryns motivering: Med målsättningen att bli Sveriges bästa och mest jämställda idrottskommun har Idrott och fritid genomfört en mängd insatser och arbetat systematiskt och långsiktigt för att uppnå nämndens mål: Jämställd idrott, Idrott hela livet, Inkluderande idrott och Den moderna föreningen engagerar.

  Pristagare 2019

  Uppsalahem AB

  Juryns motivering: Med systematik och inspirerande målmedvetenhet har Uppsalahem AB integrerat ett normkritiskt jämställdhetsperspektiv på ett genomgripande sätt. Bostadsbolaget har arbetat aktivt för såväl trygga och inkluderande miljöer, som delaktighet och inflytande för alla oavsett kön. Genom att integrera jämställdhet i bolagets verksamhet, styrning och rutiner, och sprida erfarenheterna och resultaten av arbetet, har bolaget främjat varaktig jämställdhet och ett mer hållbart Uppsala.

  Pristagare 2018

  Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde, utbildningsförvaltningen

  Juryns motivering: Förskoleområdet har på ett medvetet, strukturerat och genomgripande sätt integrerat jämställdhetsperspektivet och andra centrala perspektiv i ett större jämställdhetsarbete. Fokus på jämställdhet i det långsiktiga kvalitetsutvecklingsarbetet, strategiska plattformar och handlingsplaner hjälper verksamheterna att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.

 8. Jämställdhetsmyndighetens arbete

  Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

  Läs mer om Jämställdhetsmyndighetens arbete .