Jämställdhet

Innehållsförteckning

 1. I korthet


  Jämställdhet är när kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Så är det inte i dag. Därför arbetar Uppsala kommun aktivt för ökad jämställdhet.

  Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Men idag möter kvinnor och flickor, män och pojkar olika villkor, förutsättningar och förväntningar på flera områden i Sverige och i Uppsala kommun. Därför arbetar Uppsala kommun för jämställdhet. Vi arbetar också för jämlikhet för hbtq-personer och för att hålla samman de båda perspektiven. För att synliggöra alla individers rättigheter pratar vi om kvinnor, flickor och män, pojkar och personer med annan könsidentitet och könsuttryck.

  Läs mer om Uppsala kommuns jämlikhetsarbete för hbtq-personer

  Fäll ihop
 2. Mål för jämställdhet


  Uppsala kommun arbetar som samhällsutvecklare, servicegivare och arbetsgivare för att förverkliga Sveriges jämställdhetspolitiska mål. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. De sex delmålen är:

  • Jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämställd utbildning.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Jämställd hälsa.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
  Fäll ihop
 3. Jämställdhet i strålkastarljuset


  Uppsala kommuns inriktningsmål, och flera av uppdragen i kommunens Mål och budget berör jämställdhet. Första inriktningsmålet slår fast att Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi.

  Fäll ihop
 4. Agenda 2030


  Kommunens inriktningsmål är utformade i överensstämmelse med Agenda 2030. I Agendan är jämställdhet ett eget mål (mål 5) och integrerat som delmål i övriga mål. Uppsala kommun har också undertecknat Den europeiska deklarationen om jämställdhet.

  Fäll ihop
 5. Så här ser det ut


  Kvinnor i Sverige har högre utbildningsnivå, lägre lön och i mindre utsträckning ledande befattningar i arbetslivet än män. Kvinnor jobbar i större utsträckning deltid eftersom de tar ett större ansvar för omsorgen om barn och vuxna anhöriga än män. Kvinnor har också sämre hälsa och utsätts oftare för sexuella övergrepp än män. Män lever i genomsnitt kortare än kvinnor, de begår oftare självmord, utsätts oftare för misshandel och är överrepresenterade i brottsstatistiken.

  Läs mer om hur det ser ut i SCB:s rapport På tal om kvinnor och män

  Fäll ihop
 6. Så jämställt är Uppsala


  Du kan läsa om hur det står till med jämställdheten i Uppsala och vad kommunen gör för att bidra till jämställdhet i skriften (O)jämställdhet i Uppsala, som bygger på rapporten Jämställdhet i Uppsala 2018. 

  (O)jämställdhet i Uppsala (PDF, 788 KB)

  Jämställdhet i Uppsala 2018 (PDF, 465 KB)

  Fäll ihop
 7. Uppsala kommuns jämställdhetspris


  Uppsala kommun delar varje år ut ett jämställdhetspris. Priset delas ut för att uppmärksamma verksamheter eller medarbetare inom Uppsala kommun som genom ett aktivt, medvetet och normkritiskt arbete har bidragit till varaktig jämställdhet och främjat kommunens jämställdhetsarbete. Pristagaren får 25 000 kronor och presenteras i anslutning till den internationella kvinnodagen 8 mars. Jämställdhetsrådet utser pristagaren. Rådet kan även lämna ett hedersomnämnande.

  Jämställdhetsrådets hedersomnämnande 2020: Goaldiggers

  Uppsala kommuns jämställdhetsråd beslutade på sammanträdet onsdag 15 januari 2020 att dela ut ett hedersomnämnande till det professionella, kvinnliga affärsnätverket Goaldiggers. Syftet med nätverket är att skapa en stödjande plattform för kvinnor på höga positioner. Ett viktigt initiativ som Uppsala kommun nu uppmärksammar.

  Vinnare av jämställdhetspriset 2020: Idrott och fritid, stadsbyggnadsförvaltningen

  Med målsättningen att bli Sveriges bästa och mest jämställda idrottskommun har Idrott och fritid genomfört en mängd insatser och arbetat systematiskt och långsiktigt för att uppnå nämndens mål: Jämställd idrott, Idrott hela livet, Inkluderande idrott och Den moderna föreningen engagerar.

  Övriga nominerade

  Fritid Uppsala, kulturförvaltningen

  Fritid Uppsala har arbetat aktivt, medvetet och normkritiskt för att integrera och säkerställa en varaktig jämställdhet i alla sina verksamheter. Hela Fritid Uppsala har fokus på jämställdhet i det långsiktiga kvalitetsarbetet och alla enheter har handlingsplaner som stöd i att uppnå uppsatta mål.

  Projekt våldsombud, enheten för strategiskt stöd, socialförvaltningen

  Projekt våldsombud har genomförts för att öka samsynen och samordningen mellan olika kommunala enheter i arbetet mot våld i nära relationer och därigenom säkerställa en rättssäker handläggning utifrån individens behov. Cirka 90 medarbetare från social-, omsorgs- och äldreförvaltningen har tagit del av en omfattande utbildning och kunskaper på hög nivå med välrenommerade forskare och utbildare inom området.

  Pristagare 2019

  Uppsalahem AB

  Juryns motivering: Med systematik och inspirerande målmedvetenhet har Uppsalahem AB integrerat ett normkritiskt jämställdhetsperspektiv på ett genomgripande sätt. Bostadsbolaget har arbetat aktivt för såväl trygga och inkluderande miljöer, som delaktighet och inflytande för alla oavsett kön. Genom att integrera jämställdhet i bolagets verksamhet, styrning och rutiner, och sprida erfarenheterna och resultaten av arbetet, har bolaget främjat varaktig jämställdhet och ett mer hållbart Uppsala.

  Pristagare 2018

  Svartbäcken Norra landsbygds förskoleområde, utbildningsförvaltningen

  Juryns motivering: Förskoleområdet har på ett medvetet, strukturerat och genomgripande sätt integrerat jämställdhetsperspektivet och andra centrala perspektiv i ett större jämställdhetsarbete. Fokus på jämställdhet i det långsiktiga kvalitetsutvecklingsarbetet, strategiska plattformar och handlingsplaner hjälper verksamheterna att uppnå kommunfullmäktiges inriktningsmål.

  Fäll ihop
 8. Uppsalas jämställhetsutmaningar


  I Trend- och omvärldsanalys 2019 kan du läsa om några särskilda jämställdhetsutmaningar som Uppsala kommun står inför och hur vi möter dem framöver.

  Fäll ihop
 9. Jämställdhetsmyndighetens arbete


  Jämställdhetsmyndigheten, som inrättades 1 januari 2018, ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

  Läs mer om Jämställdhetsmyndighetens arbete.

  Fäll ihop