Lärare och skolledare kan få pedagogiska priser

 1. Om de pedagogiska priserna


  Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till lärare i

  • förskola
  • förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

  Från och med 2016 delar även kommunen ut ledarskapspriset. Det är ett nytt pris som delas ut till en ledare i förskolan eller skolan. Det kan gå till:

  • förskolechef 
  • rektor 
  Fäll ihop
 2. Nominera lärare och skolledare


  Sista dag att nominera till 2017 års priser var 30 september. 

  Fäll ihop
 3. Kriterier för pedagogiska lärarpriset


  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Dessa kriterier gäller för det pedagogiska lärarpriset. Där det står ”lärare” menas även förskollärare. Där det står ”elev” menas även förskolebarn. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att den kandidaten har en lärarexamen.

  • Väcka nyfikenhet och engagera
   Läraren får eleven att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

  • Skapa ett tryggt klimat för lärande
   Läraren får eleven att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter.

  • Utmana och ge självförtroende
   Läraren får eleven att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens utveckling och kommunicerar den med eleven och elevens föräldrar. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven.

  • Får skolan att utvecklas
   Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling. Läraren arbetar också för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.
  Fäll ihop
 4. Kriterier för pedagogiska ledarskapspriset


  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Det pedagogiska ledarskapspriset innehåller tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap. 

  • Processer
   Skolledaren har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.
    
  • Målbild
   Skolledaren leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen samt att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

  • Medarbetarskap
   Skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.
  Fäll ihop
 5. Pristagare


  Här kan du läsa om vilka som fick Uppsala kommuns pedagogiska priser 2016.

  Pedagogiska lärarpriset

  • Åsa Öhman Rudén på Täljstenens förskola
   Motivering: 
   Åsa Öhman Rudéns skicklighet att väcka nyfikenhet och engagera barnen på Täljstenen är unik. Med full inlevelse och ett stort hjärta skapar hon en plats för alla oavsett bakgrund eller förutsättningar i sin undervisning och arbetsvardag. Detta gör att alla barn har goda möjligheter att utmanas på sin egen nivå och lägga ett fundament för ett gott självförtroende och en god självkänsla. Åsa har även en stor vilja att bidra till utveckling, både verksamhetens och sin egen. Hon strävar också passionerat efter att alltid göra dagen meningsfull för barnen på nya och kreativa sätt. Den inlevelse och dedikation som Åsa uppvisar borde vara kriteriet för att komma in på lärarutbildningen.

  • Anna Blomqvist på Bergaskolan
   Motivering:
   Anna Blomqvist har en alldeles särskild förmåga att väcka sina elevers nyfikenhet och engagemang både i och utanför klassrummet. Hon har en passion för sitt uppdrag som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet och uppgiften. Samtidigt skapar hon ett tryggt klimat för lärande där hon får eleverna att våga vara delaktiga i undervisningen och känna tilltro till sin förmåga att lyckas med uppgiften. I en sådan miljö finns arbetsro och tolerans för olikheter där hon också utmanar och ger självförtroende. I dialog med föräldrar följer hon varje elevs utveckling med stor noggrannhet. Annas positiva inställning, engagemang och energi smittar av sig på alla runt omkring.

  • Karolina Kalat på Rosendalsgymnasiet
   Motivering: 
   Karolina Kalat har en unik talang för att skapa glädje i klassrummet och lust att lära hos sina elever. Med fokus på kunskapsuppdraget anpassar hon undervisningen efter elevens förutsättningar och tar ett stort ansvar för elevernas och därmed skolans mående och utveckling. Hon strävar efter att alla ska förstå, är full med idéer och lyssnar på allas förslag. Eleverna som har nominerat henne ger en samstämmig bild av en varm person med sprudlande energi som motiverar varje elev och gör det roligt att gå i skolan. Hon stöttar när det känns svårt och stärker varje elevs självförtroende för att de ska nå sina mål. Med höga men realistiska förväntningar på sina elever ser hon varje individ. Hon är kunnig i sitt ämne och har lätt att få sina elever att förstå. Karolina blandar alltid lärorika och pedagogiska lektioner med mycket humor.

  Pedagogiska ledarskapspriset

  • Stina Hultén, rektor på Liljeforsskolan
   Motivering: 
   Med stort engagemang leder Stina Hultén Liljeforsskolan för att eleverna ska nå sina mål och för att medarbetarna ska utvecklas. Hon gör det med en tydlig vision där hon alltid förmedlar en känsla av sammanhang där hon är tydlig med att alla på skolan är viktiga för helheten. På ett framgångsrikt, uppmuntrande och inspirerande sätt leder Stina också ett systematiskt kvalitetsarbete där frågeställningar kring sociala och ekonomiska frågor, miljö och delaktighet integreras. Det sker genom ett målinriktat arbete för att hela skolan tillsammans ska nå de nationella målen. För Stina är alltid elevens bästa i centrum vilket är nyckeln i skolans framgångsrika arbete med hållbar utveckling. Samtidigt är hon är synlig och närvarande på alla plan i verksamheten i klassrumsbesök, korridor och matsal med fokus på medskapande och dialog. Med ett inkluderande arbetssätt engagerar Stina andra runt omkring sig och är en förebild som chef och ledare.

  Juryn som utser vinnarna består av ordförande och ledamöter i utbildningsnämnden. Pristagarna får 8 000 kronor vardera. Prisutdelning sker i samband med ett kommunfullmäktigemöte i slutet av året.

  Fäll ihop
 6. Kontakt


  Kontakta utbildningsnämnden

  utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Postadress: Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop