Pedagogiska priser

 1. I korthet


  Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till lärare i kommunal eller fristående:

  • förskola
  • förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

  Det finns två former av pedagogiska priser: 

  • Pedagogiska lärarpriset som ges till förskolelärare och lärare.
  • Pedagogiska ledarskapspriset som ges till rektorer.

  Nomineringsperioden för 2019 har stängt och pristagarna utses under december 2019. Alla som har blivit nominerade kommer att få information om detta.

  Fäll ihop
 2. Kriterier för pedagogiska lärarpriset


  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Dessa kriterier gäller för det pedagogiska lärarpriset. Där det står lärare menas också förskollärare. Där det står elev menas också förskolebarn. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att kandidaten har en lärarexamen.

  • Väcka nyfikenhet och engagera
   Läraren får eleven att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

  • Skapa ett tryggt klimat för lärande
   Läraren får eleven att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter.

  • Utmana och ge självförtroende
   Läraren får eleven att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens utveckling och kommunicerar den med eleven och elevens föräldrar. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven.

  • Får skolan att utvecklas
   Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling. Läraren arbetar också för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.
  Fäll ihop
 3. Kriterier för pedagogiska ledarskapspriset


  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Det pedagogiska ledarskapspriset innehåller tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap. 

  • Processer
   Skolledaren har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.
    
  • Målbild
   Skolledaren leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen samt att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

  • Medarbetarskap
   Skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.
  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta utbildningsnämnden

  utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Postadress: Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop