Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Pedagogiska priset

  Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till framstående lärare och ledare inom pedagogisk verksamhet. Du som är elev, förälder, lärare eller kollega kan nominera kandidater till priserna under nomineringsperioden. 

  De som kan nomineras är

  • rektorer och lärare i kommunal eller fristående förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • lärare eller ett arbetslag inom vuxenutbildning.

  Tre pedagogiska priser delas ut

  • Pedagogiska lärarpriset till en förskolelärare, en grundskolelärare/grundsärskolelärare och en gymnasielärare/gymnasiesärskolelärare.
  • Pedagogiska ledarskapspriset till en pedagogisk ledare på en förskola eller skola.
  • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en lärare eller ett arbetslag.

  Du nominerar en kandidat till ett pris genom att fylla i ett webbformulär. Du kan nominera flera kandidater.

  Utbildningsförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen granskar nomineringarna och gör ett urval av kandidater. Utbildningsnämndens och Arbetsmarknadsnämnden olika utskott utser respektive vinnare. Priserna delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

  Chefer till alla nominerade kandidater får information under december månad för att kunna uppmärksamma nomineringen.

 2. Nominera

  Nomineringsperioden var 10 maj till 30 september 2022, och nomineringarna är nu stängda.

 3. Kriterier för pedagogiska lärarpriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Dessa kriterier gäller för det pedagogiska lärarpriset. Lärare inkluderar också förskollärare och med elev menas också förskolebarn. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att kandidaten har en lärarexamen.

  Väcker nyfikenhet och engagerar

  Läraren får eleven att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

  Skapar ett tryggt klimat för lärande

  Läraren får eleven att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter.

  Utmanar och ger självförtroende

  Läraren får eleven att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens utveckling och kommunicerar den med eleven och elevens föräldrar. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven. Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling.

  Får skolan att utvecklas

  Läraren arbetar för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen. Läraren är engagerad i skolans utvecklingsarbete. För att bli årets pristagare ska det här kriteriet uppfyllas.

  Frågan ställs till ett urval av de nominerades chefer. Det här kriteriet finns alltså inte med i nomineringsformuläret.

 4. Kriterier för pedagogiska ledarskapspriset

  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att kandidaten är en rektor på en förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Det pedagogiska ledarskapspriset innehåller tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap.

  Processer

  Skolledaren har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.

  Målbild

  Skolledaren leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen samt att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

  Medarbetarskap

  Skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.

 5. Kriterier för pedagogiska priset inom vuxenutbildning

  Du kan nominera en lärare eller ett arbetslag. För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Nomineringen ska beskriva på vilket sätt läraren eller arbetslaget:

  • har arbetat för att skapa förutsättningar för elevers lärande och/eller
  • hur de har bidragit till skolutveckling
 6. Möt vinnarna av Uppsala kommuns pedagogiska priser 2021

  Förskolans pedagogiska pris 2021

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Linda Andersson, förskollärare på Växthusets förskola

  Ur de motiveringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  ”Linda är lyhörd och utgår från barnens intressen men har en tydlig pedagogisk tanke med det som erbjuds barnen. Hon utmanar dem att möta nytt med utgångspunkt att vidga deras erfarenhetsvärld. Lindas engagemang och driv smittar av sig på barnen och oss vårdnadshavare. 

  Det märks att alla barn har stort förtroende för Linda och de lyssnar noga på allt hon säger. Hon har ett väldigt lugnt och behagligt sätt att prata med barnen. Det märks att de lär sig mycket och vill lära sig mer. 

  Inom varje projekt de startar ställs frågan hur får barnen delaktighet och inflytande i det här projektet? Barnens egna åsikter, tankar och berättelser får ta plats i projekten och synliggörs i dokumentationen. Genom daglig dialog, löpande information, utvecklingssamtal och dokumentation som delas med oss vårdnadshavare kan vi följa barnets lärande och utveckling. 

  Linda ser varje barn som en individ. Där många skulle kunna se problem, ser Linda istället möjligheter. Hon är bra på att se varje barn och bekräfta alla. I veckobreven som Linda skriver till oss vårdnadshavare beskriver hon på ett målande och ingående sätt hur undervisningen går till och vilka framsteg barnen gör. Det märks att hon är genuint stolt över alla barn och hur de utvecklas på förskolan.”

  Läs om Linda Andersson

  Grundskolans pedagogiska pris 2021

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Jenny Stenius, lärare på Tiundaskolan.   

  Ur de motiveringar från vårdnadshavare som ligger till grund för utmärkelsen: 

  ”Jenny visar ett starkt engagemang i sin lärarroll. Hon anpassar undervisningen på ett sätt så att eleverna känner sig sedda och kompetenta. Jenny ser till att de utvecklas till sin fulla potential.  

  Under lektionerna använder hon hela rummet och barnens fantasi och lust för att lära när de närmar sig ämnen, alltifrån svenska till biologi. På ett lekfullt sätt väcker hon barnens nyfikenhet. Samtidigt är det ett lugnt och rofyllt klimat i klassen då Jenny är tydlig med hur eleverna ska bete sig mot varandra.  

  Jenny briljerar i att få elever att förstå mänskliga rättigheter, vikten av mångfald och hur eleverna själva kan bidra till ett bra klimat i klassrummet. Att hon lyckas använda humor och allvar i sitt pedagogiska uppdrag som lärare är fascinerande och väldigt inspirerande.  

  Jenny ser hur eleverna kan utvecklas på ett sätt som jag inte har stött på tidigare. Hon lyckas entusiasmera och utmana eleverna på samma gång men hela tiden med fokus på hur just den elevens inlärning ser ut. När en elev har lättare för verbal inlärning och en annan mer för skriftlig ser hon till att varje moment anpassas, både på individ- och gruppnivå.” 

  Läs om Jenny Stenius

  Gymnasiets pedagogiska pris 2021

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Annelie Engholm, lärare på Katedralskolan.

  Ur de motiveringar från elever och kollegor som ligger till grund för utmärkelsen: 

  ”Annelie är tydlig och gör matematiken enkel att förstå. Hon har struktur och systematik, precis som man vill ha en mattelärare. Hon har engagemang och driv som ger energi. 

  Hon ingjuter självförtroende i eleverna innan en svårare genomgång och inför prov. Hon ser eleverna och pratar ofta om att alla kan lyckas. 

  Annelie är en väldigt pedagogisk och engagerande lärare som ser till att alla hänger med och lär sig. Om en elev svarar fel på en fråga hjälper hon eleven att komma fram till rätt svar istället för att skicka frågan vidare.   

  Annelie lägger fram matematik på ett mångfacetterat sätt. Det leder till att ämnet blir åtkomligt och intressant för så många fler. Det resulterar i att man kan knyta matten till sig själv och upptäcka ämnet på nytt. Hon anpassar undervisningen enormt mycket från individ till individ och detta är otroligt positivt. Det resulterar i att man kan skapa en positiv och personlig koppling till ämnet och engagera sig i de aspekter man själv förstår och tycker är intressanta.”

  Läs om Annelie Engholm

  Pedagogiska ledarskapspriset 2021

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Gabriella Ekström Filipsson, rektor på Stordammens skola.

  Ur de motiveringar från medarbetare på skolan som ligger till grund för utmärkelsen: 

  "Gabriella har ett dynamiskt ledarskap inom skolan, hon har gjort en personlig insats, själv velat något tydligt och väsentligt med vår skola. Hon har förmått omvandla visionen till handling. Hon har också visat utblick mot världen utanför skolan och har visat civilkurage under genomförandet av sina idéer. 

  Gabriellas ledningsfilosofi lever: ”Jag tänker påverka framtiden eftersom jag tänker leva i framtiden.” Med det menar hon att eleverna ska förberedas för livet redan i skolan och genom det ”tänket” få en positiv framtidstro.” 

  Det spelar ingen roll var Gabriella befinner sig. Det kan vara i loungen där hon tar emot eleverna varje morgon, det kan vara i korridorerna, det kan vara i klassrummet eller på ett arbetslagsmöte. Hennes engagemang och positiva framtidstro smittar av sig.  

  Alla hon möter känner av hennes positiva närvaro och det ger energi som räcker hela dagen. Det är roligt att gå till jobbet, känner jag och vår personal.

  Gabriella pratar alltid med stolthet och i positiva ordalag om sin verksamhet vilket gör att medarbetare känner stolthet, tilltro och glädje över att jobba på Stordammen.”

  Läs om Gabriella Ekström

  Vuxenutbildningens pedagogiska pris 2021

  Vinnare av pedagogiska priset inom vuxenutbildning är Mariam Lahyani, lärare på MoA Lärcentrum.

  Motiveringen från hennes elever som ligger till grund för priset:

  För ett uppmuntrande pedagogiskt ledarskap, som gör att eleverna vill lyssna. Läraren förklarar tills alla förstår och får både blyga och säkra elever att känna sig trygga. Eleverna vågar mer när de känner sig speciella och blir stärkta i känslan att de kan. En tydlig struktur genomsyrar undervisningen och hjälper eleverna att prestera.

  Läs om Mariam Lahyani

 7. Pristagare 2020

  Förskolans pedagogiska pris 2020

  Vinnare av förskolans pedagogiska pris är Cajsa Canholm, förskollärare på Botulvs förskola

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Cajsa har genom sina kreativa förslag fått både barn men även föräldrar nyfikna på den dagliga verksamheten. Hela terminen med valda teman bygger på en gemenskap mellan barnen. Med temat gårdens djur får barnen lära sig om djuren, vad de äter, vad vi får från djuren med mera. Och sedan har projektet avslutats med att göra egen glass! Allt detta har barnen klarat av, vilket gett de fantastiskt självförtroende och känslan av att lyckas åstadkomma något.

  Hon har skapat ett forum där barnen är engagerade i alla moment, men framför allt skapat en nyfikenhet vilket jag som förälder uppskattat enormt. Att lära sig på ett kreativt och framför allt roligt sätt är det bästa sättet att lära sig på.

  Cajsa är en pedagog som barnen tyr sig till dels för att hon är trygg, bestämd men även för att hon ger alla en plats och ser till att alla blir sedda utifrån deras behov. Att som förälder se att någon annan ser ens egna barn och möter deras behov är något som värmer hjärtat.

  Cajsa har varit ett enormt stöd i att uppmuntra den matematiska delen hos min son genom hela vardagen. Från att dela frukter och räkna antalet bitar, räkna antal träd på väg till en park, antalet barn på samlingen och så vidare. Hon har kontinuerligt stimulerat den delen genom hela vardagen och gett individuella, svårare uppgifter för att han ska utmanas och pushas lite extra.

  Grundskolans pedagogiska pris 2020

  Vinnare av grundskolans pedagogiska pris är Nina Martinell, grundskollärare 1-7 på Rosendals skola.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Nina har en fantastisk förmåga att få med sig barnen och en enastående förmåga att väcka intresse för skolarbetet. Hon skapar stora spännande teman som spänner över terminen och omfattar många ämnen. Och hon försöker alltid få barnen att göra mer än att bara klara en uppgift.

  Nina är bra på att se varje elev för deras styrkor och att hitta vägen framåt för alla på sin nivå. Trots att det är en stor klass har hon förmågan att ha koll på vad som är nästa steg för varje elev och att locka dem att kliva upp en nivå. Hon har också gett barnen förtroende att klara uppgifter och utmaningar.

  Hon ser även till att barnens olika bakgrund och olika ursprungsländer ger inspiration. I höstas kom en vän till ett av barnen och berättade om sitt arbete med ormar i Indien vilket ledde till ett projekt om ormar i världen där barnen gjorde pappersormar i naturlig storlek med faktatexter.

  Denna kvinna är en sann pedagog. Hennes sätt att brinna för dessa barn som om de vore hennes är helt galet. Om Nina skulle flytta till månen så skulle vi följa henne. För hennes sätt att verka och uppmuntra barnen är underbar.

  Gymnasiets pedagogiska pris 2020

  Vinnare av gymnasiets pedagogiska pris är Maria Reutfors Åhman – lärare i psykologi och engelska på Lundellska skolan

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  Maria är väldigt glad och drivande och får ämnet extra intressant. Hon är extremt kunnig inom sina ämnen och gör många roliga experiment. Ingen lektion är densamma. Man blir trygg på hennes lektioner eftersom hon förstår en så bra. Och om man inte förstår någonting gör hon allt i sin makt för att man ska förstå och tar fram flera olika exempel. Om man är på väg till rätt svar men inte riktigt lyckas hjälper hon en så att man förstår vad svaret ska vara utan att man känner sig dum i helklass.

  Maria pratar alltid till oss på ett sätt så att man märker att hon bryr sig, visar att hon finns till närhelst man behöver hjälp på något sätt och är väldigt sällan mer sträng eller hård än nödvändigt. När man själv kanske tvivlar lite på sin egen förmåga så övertygar hon en med sin pushande och positiva inställning vilket hjälper med motivationen samt kan göra en lugnare och säkrare.

  Hon uppmuntrar alltid till diskussion och ser alltid fram emot att få höra vad man pratat om i grupperna. Maria gör allt för att klassen ska må så bra som möjligt. Om det är mycket i skolan uppmuntrar hon oss alltid genom att pusha och säga att vi kommer klara av det till slut!

  Pedagogiska ledarskapspriset 2020

  Vinnare av pedagogiska ledarskapspriset är Maria Erlandsson – rektor på Börjans förskola, personalkooperativ

  Ur motiveringen från medarbetare som ligger till grund för utmärkelsen:

  För oss är det en självklarhet att Maria Erlandsson borde vinna pedagogiska priset i ledarskap. Maria gör så otroligt mycket för oss pedagoger, föräldrar men framför allt barnen. Genom fortbildning, en evig tilltro till vår förmåga och kärlek lyfter hon oss vuxna, så att vi ska vara de absolut bästa versionerna av oss själva för att forma kommande generationer. Hon har implementerat tydliga ramar för att utveckla vår verksamhet, där vi kontinuerligt arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete, kritiskt granskar våra dokumentationer och utvärderar samt utvecklar våra lärmiljöer för att ständigt eftersträva en likvärdig förskola. Hon tvekar inte att ställa de där besvärliga pedagogiska frågorna för att vi hela tiden ska ta oss framåt. Maria trycker alltid på värdet av att om vi bygger barnen inifrån och ut, och fokuserar på den personliga utvecklingen hos varje barn så kommer vi forma barn som är trygga, empatiska och kärleksfulla. Hon brukar säga till oss pedagoger att om vi bygger starka barn behöver vi inte laga så många trasiga vuxna. Maria lever, andas och är Börjans förskola.

  Vuxenutbildningens pedagogiska pris 2020

  Vinnare av pedagogiska priset inom vuxenutbildning är Antoine Moubarak - fordonslärare på Bergstrands vuxenutbildningar.

  Motiveringen som ligger till grund för priset:

  För ett pedagogiskt och inkluderande ledarskap som ingjuter hopp, som inspirerar eleverna att prestera sitt bästa och som dessutom har lyckats skapa en trygg och säker arbetsmiljö under den ansträngda corona-pandemin.

 8. Kontakt

  Vänd dig till arbetsmarknadsförvaltningen om din fråga gäller pedagogiska priset inom vuxenutbildning.

  Vänd dig till utbildningsnämnden om din fråga gäller pedagogiska lärarpriset eller pedagogiska ledarskapspriset.

  Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset
  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på arbetsmarknadsförvaltningen.
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Synpunkter och klagomål
  Lämna dina synpunkter

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Besöksadress:
  Stadshuset, Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun, arbetsmarknadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Kontakta utbildningsnämnden

  utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

  Telefon (kommunens kontaktcenter):
  018-727 00 00
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fakturaadress:
  Utbildningsnämnden
  Uppsala kommun
  UPK 2100
  Box 1023
  751 40 Uppsala