Pedagogiska priser

 1. I korthet


  Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till lärare i

  • förskola
  • förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola och gymnasiesärskola.

  Det finns två former av pedagogiska priser: 

  • Pedagogiska lärarpriset som ges till förskolelärare och lärare.
  • Pedagogiska ledarskapspriset som ges till förskolechefer och rektorer.
  Fäll ihop
 2. Kriterier för pedagogiska lärarpriset


  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Dessa kriterier gäller för det pedagogiska lärarpriset. Där det står ”lärare” menas även förskollärare. Där det står ”elev” menas även förskolebarn. Ett grundläggande krav utöver kriterierna är att den kandidaten har en lärarexamen.

  • Väcka nyfikenhet och engagera
   Läraren får eleven att vilja delta i undervisningen. Läraren har en passion för uppdraget som inspirerar till nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

  • Skapa ett tryggt klimat för lärande
   Läraren får eleven att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en lärmiljö där eleven vågar fråga och säga sin mening. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter.

  • Utmana och ge självförtroende
   Läraren får eleven att känna självförtroende och tillit till sin förmåga att lyckas med uppgiften. Läraren följer elevens utveckling och kommunicerar den med eleven och elevens föräldrar. Utifrån detta ställer läraren upp nya utmaningar för eleven.

  • Får skolan att utvecklas
   Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och i ämnesdidaktik och lyckas därigenom stimulera varje elev till utveckling. Läraren arbetar också för ett systematiskt kollegialt lärande för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.
  Fäll ihop
 3. Kriterier för pedagogiska ledarskapspriset


  För att kunna bedöma nomineringarna finns kriterier. Det pedagogiska ledarskapspriset innehåller tre aspekter av ledarskap; processer, målbild och medarbetarskap. 

  • Processer
   Skolledaren har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.
    
  • Målbild
   Skolledaren leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen samt att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

  • Medarbetarskap
   Skolledaren kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.
  Fäll ihop
 4. Pristagare


  Här kan du läsa om vilka som fick Uppsala kommuns pedagogiska priser 2017. Juryn som utser vinnarna består av ordförande och ledamöter i utbildningsnämnden. Pristagarna får 8 000 kronor vardera. Prisutdelning sker i samband med ett kommunfullmäktigemöte i slutet av året.

  Pedagogiska lärarpriset

  Elisabeth Heimer – Bergabitens förskola

  Motivering:

  Elisabeth får både föräldrar, kollegor och barnen att känna sig välkomna till verksamheten. Som pedagog skapar Elisabeth en trygg, rolig och lärorik förskola för barnen. Det gör hon genom att ge barnen möjligheter att lära sig och att utvecklas genom att leka, skapa och utforska både inne och ute själva, i grupp och tillsammans med vuxna. Hon tar också tillvara på barnens intressen och stärker deras egen tro på sig själva och sin egen kapacitet genom att låta barnen vara delaktiga i hur verksamheten ska utformas.

  Förutom hennes engagemang för barnen är hon en lokal lärarutbildare som stöder studenters och nya arbetskamraters väg till yrket och erfarna kollegor vidare i yrket. Det visar på ansvarstagande och omsorg för sin valda profession.

  Lars Schenerfelt – Lundellska skolan

  Motivering:

  Med passion för sitt uppdrag får Lars eleverna att vilja delta i undervisningen genom att inspirera till nyfikenhet och intresse för ämnet och uppgiften. Genom att skapa en miljö med social trygghet, arbetsro och tolerans för olikheter vågar eleven delta i undervisningen, ställa frågor och säga sin mening. Lars är en lärare som bidrar till att öka elevernas självförtroende och tillit till sin egen förmåga att lyckas med uppgiften. Han utmanar och stimulerar varje elev att utvecklas utifrån deras egna behov och förutsättningar.

  I en tid med ökande digitalisering måste barn och elever ha lärare som lär dem att vara kritiskt till historieskrivningen, Lars Schenerfelt är en sådan lärare. Han lär våra barn och elever att hålla ögonen öppna för falsk historia och falska nyheter, det bidrar till att de blir mer ansvarsfulla och informerade medborgare. Det är en hörnsten i vårt demokratiska samhälle.

  Helena Olsson – Stordammens skola

  Motivering:

  Helena tar emot de nyanlända eleverna med öppen famn och varmt hjärta, engagemang, kompetens och erfarenhet och utmanar varje elev utifrån sina egna förutsättningar. Från första mötet har hon en stark övertygelse om att varje elev kommer att lyckas. I Helenas klassrum lär sig eleverna att olikheter är en styrka och de vågar ta plats. I undervisningen aktiveras olika sinnen för att passa så många inlärningsstilar som möjligt. Ett av målen är att bli förstådda i vardagen och bättre rustade för framtiden.

  Helena är även förstelärare och ansvarig för den gemensamma kompetensutvecklingen på skolan med målet att höja undervisningskvaliteten och elevernas resultat. Det arbetet har hon varit drivande i tillsammans med andra förstelärare på Stordammens skola. Vi är stolta över att Helena har valt att jobba som andraspråkslärare i just vår kommun. Vi kommer att behöva fler lärare som Helena i framtiden i och med att migrationen och inflyttningen till Sverige kommer att fortsätta.

  Pedagogiska ledarskapspriset

  Malin Wikström – Kids2Home Lindbacken/Årsta

  Motivering: 
  Malin Wikström är förskolechefen som siktar mot att bedriva den allra bästa förskolan i Uppsala. När Malin började sin tjänst inledde hon ett systematiskt förändringsarbete där hon ville lyfta en högkvalitativ verksamhet till en excellent.

  Malin har bland annat drivit igenom giftfri förskola, startat ett medvetet genusarbete och startat ett kvalitetssäkringsarbete där medarbetarna får vara aktiva i att utveckla verksamheten. Hon visar stor tillit till medarbetarna och ger dem utrymme att utvecklas. Malins dörr är alltid öppen för barnen, medarbetarna och föräldrar. Det gör att vi tillsammans kan forma en verksamhet med engagerade pedagoger där barnen får möjlighet att nå sin fulla kapacitet.

  Varje förskola och skola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att alla som arbetar i förskolan och skolan ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning i en miljö där de utvecklas och känner sig trygga. Malins fokus på det systematiska kvalitetsarbetet är både inspirerande och viktigt.

  Fäll ihop
 5. Kontakt


  Kontakta utbildningsnämnden

  utbildningsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer utbildningsnämndens arbete.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Postadress: Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  753 75 Uppsala
  Fäll ihop