Yttrande

12. Yttrande över granskningsrapport om intern kontroll