Ärende

21 Yttrande över detaljplan för Brillinge 2:2 och 4:4, samråd