Interpellation/fråga

05. Fråga från Mats Gyllander (M) om trafikplanering