Ärende

6. Yttrande över Agenda 2030-delegationens slutbetänkande (SOU 2019:13)