Yttrande

13. Yttrande över granskning av beredskap för extraordinära händelser