Yttrande

Särskilt yttrande i ärende Delårsbokslut och helårsprognos