Ärende

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning