Interpellation/fråga

Svar på interpellation ang.språkkunskaper