Interpellation/fråga

Svar på interpellation om Uppsala som försökskommun