Interpellation/fråga

37. Svar på interpellation om utvecklingen av Hammarskogs friluftsområde