Interpellation/fråga

36. Svar på interpellation om affischering inför matcher och event