Interpellation/fråga

34. Interpellation om landsbygdsutveckling från Jonas Segersam (KD)