Interpellation/fråga

28. Svar på interpellation om trygghetsbostäder